41782. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sűrített levegőnek áramló víz segélyével való előállítására

Megjeleni 1908, évi május hó 2-án. _ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI 41782 xxr/c. OSZTÁLY­Berendezés sűrített levegőnek áramló víz segélyével való előállítására. SPILLER JÓZSEF GAZDASÁGI GYAKORNOK ÉS RAIGER ÁRMIN HIVATALNOK SCHLOSS WE1NBERGBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 14-ike. A találmány tárgyát képező berendezés főképen arra szolgál, hogy az áramló víz ereje kihasználható legyen, ha egy turbina fölállítása nagyon költséges és a csekély esés, illetve a kis víztömeg ily telep lé­tesítését nem teszik ajánlatossá. A berendezés lényegében csövek sorából áll, melyek az áramló vízben az áramlás irányában vannak elrendezve és melyek mindegyike a kifolyó nyílás közelében el­helyezett cső segélyével egy légsűrítővel áll kapcsolatban. Ezen csövek beömlő és kiifolyó nyílásai csapőliemeziekkel zárhatók el, melyek úgy vezéreltetnek, hogy a be-Ömlő nyílás elzárásánál a kifolyó nyílás nyittatik és megfordítva. Ha már most a víz ezen csövekbe beáramlik, iákkor a csövekben lévő és a víz elf olyasa alatt, alkalmasan elhelyezett csöveken át, betóduló levegő sűríttetik és a légsűrítőbe haj tátik, mire a víz elfolyik és egyidejűleg levegő áramlik be. Hogy a víz visszahatása megakadályoz­tassék, ajánlatos a kifolyó nyílás után egy vizikereket elrendezaii, mely a lefolyó viziet továbbítja. Ezen kerék hajtása egy, a víz beömlé­sénél elhelyezett kerékről történek, mely a csapólemezek vezérlését is eszközli. A rajzon a találmány tárgya példaké­pen van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a berendezés vázlatos elrende­zését és a 2. ábra a berendezés részben metszett fölülnézetét mutatja. Az (1) csövek, ill. csatornák az áram­lás irányában vannak elrendezve és elő­nyösen bádogból készülnek. A tölcséralakii beömlőnyílás végén egy az (5) rúd által mozgatott forgatható (2) csapólemea van elrendezve, mely a példa­képen föltüntetett kiviteli aliaknál egy (3) rúd által a kiömlő nyílásnál elhelyezett (4) csapólemezzel van összekötve'. A köz­vetlenül a kiömlő nyílás mellett elhelye­zett (6) légüst a léksűrítővel kapcsolatos. A csatorna fölső részéhez (9) csövecs­kék csatlakoznak, melyek a (10) csapó­szielepékkel zárhatók és a csatornának a légkörrel való kapcsolatát létesítek. A berendelés működési módja már most következő: Ha a víz a csatornába ömlik és a (4) csapó lemez zárva van, akkor a csator­nában foglalt levegő sűríttetik és a (7) csövön át a légsűrítőbe hajtatik. A csa­tornában lévő túlnyomás folytán a (9)

Next

/
Thumbnails
Contents