41748. lajstromszámú szabadalom • Légbebocsátó fúrattal ellátott hordócsap

Megjelent 1908. évi április hó 28-én. ___ MAGY. KIR. SZABADALMI tHm HIV ATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41748. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Légbebocsátó furattal ellátott hordócsap. RICHTER FRANZ KERESKEDŐ BRÜXBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 13-ika. A jelen találmány tárgya egy sörös, bo­ros, ecetes stb. hordóhoz való csap, mely egy furattal van ellátva azon célból, hogy ezen át a külső és belső légnyomás közötti nyomáskülönbség kiegyenlítődhessék, vagyis hogy a kifolyás lehetőségének biz­tosítására szükséges levegő kívülről a hor­dóba bejuthasson. Ennek az az előnye, hogy a hordó aknáját a csapolásnál nem kell meg­fúrni és ha több hordó van egymás fölött elhelyezve, ezeket az említett célból nem kell szétrakni, hanem minden további ne­hézség nélkül hozzá lehet kezdeni a csapo­láshoz. Mivel a csapnak említett légcsator­nája elzárható és ezáltal a hordóban levő folyadék fölötti tér a külső levegőtől elkü­löníthető, azért a könnyen illanó alkatré­szek, különösen a szeszfélék elpárolgása és a penészképződés megakadályoztatik. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké­pező csapot nyitott helyzetben, hosszmet­szetben tünteti föl. A hordóba bedugott, kúpos alakú, fából való (a) csaptest, a (b) hosszanti furaton kívül, melyen a folyadék folyik ki, egy, az előbbivel párhuzamosan haladó, szűkebb (c) furattal van ellátva. Az (a) csaptest keresztfuratába dugott (d) csap­nyelv mindkét vége felől hosszirányban ki vannak fúrva, azonban az ily módon elő­álló (e és f) csatornák nem érnek össze, hanem egy (g) közfal által vannak egymás­tól elválasztva. Ezen közfal fölött egy (h) oldalcsatorna a (c) csatornába, alatta pedig egy oldalt eső (i) csatorna a (b) csatornába vezet. Az (e) csatorna fölső végét egy kúpos j szelep módjára kiképezett kereszt és hosz­szanti furattal bíró és fogantyúval ellátott (k) dugó zárja el, melynek oldalfurata nyi­tott állapotában a (d) csapnyelv (1) kereszt­furatával közlekedik. A csap akkor van tel­jesen elzárva, ha úgy a (d) csapnyelv, mint a (k) dugó úgy van elfordítva, hogy sem az (1 és e), sem a (h és c), sem pedig a (b és i) csatornák nem állanak összekötte­tésben. Ha most a (d) csapnyelvet az (m) fogantyú segélyével kicsavarjuk, akkor elő­ször is egyrészt a (c és h), másrészt a (b és i) csatornák között létesül közlekedés, A folyadék azonban még nem kezd kifolyni, mert még levegő nem juthat a hordóba. Ezen körülmény akkor következik be, ha a (k) dugót is úgy fordítjuk el, hogy az a rajzon föltüntetett helyzetet foglalja el. Most az (1) nyíl irányában levegő áramlik a hor­dóba és annak tartalma a (2) nyíl irányá­ban a (b, i és f) csatornákon át kifolyik. Hogy a csapot elzárhassuk, csupán a (d)

Next

/
Thumbnails
Contents