41740. lajstromszámú szabadalom • Egymást keresztező barázdákkal ellátott kő istállópadlók előállítására

Megjelent 1908. évi április hó 35-én . ___ MAGY. ^^ KíA. SZABADALMI HIV AT AL SZABADALMI LEÍRÁS 41740. szám. VIII/k. OSZTÁLY­Egymást keresztező barázdákkal ellátott kő istállöpadlók előállítására. NOPPEL ADOLF TÉGLAGYÁROS KONSTANZBAN. A bejelentés napja 1907 október hó 26-ika. Elsőbbsége 1905 április 19-ével kezdődik. Jelen találmány tárgya istállópadlók elő­állítására alkalmas barázdás kő, mely fölső lapjának sajátos alakja következtében a ba­rázdákban mindenféle anyagok megszorulá­sát és a ganajlé összetorlódását megakadá­lyozza, ellenben a ganajlét biztosan elve­zeti úgy, hogy az állóhelyek szárazak ma­radnak. A rajzon az 1. ábra az ilyen kövekből készített istálló­padló függélyes metszetét, a 2. ábra egy kő fölülnézetét, a 3. ábra a 2. ábrának az A—B vonal sze­rinti metszetét, a 4. és 5. ábra pedig a 2. ábrának a C—D vonal szerinti metszetét mutatja. Az (1) üregekkel és (m, ml) merevítő bordákkal ellátott (g, gl) hosszoldalain pe­dig lefelé lerézselt kőboltozatos fölső lapja hosszirányban számos (i) bordával van el­látva, melyek sekély hullámalakú kereszt­metszettel birnak úgy, hogy a barázdák közt semmiféle anyag (pl. ürülék, abrakma­radék és efféle) sem akadhat fönn. Az (i) hosszbarázdákat alkalmas távolsá­gokban a kő görbülési irányában haladó, széles és sima (k) árkok szakítják meg, me- i lyek a hosszbarázdáknál mélyebben feküBz- ' nek úgy, hogy ezekkel nem ugyanazon sík­ban kereszteződnek. Ezáltal elérjük, hogy az árkokba jutott anyagok a hosszbarázdák­ban semmi támasztékot nem nyernek és a ganajlé nem torlódhat vissza a barázdákba. Az így alakított köveket a (b) istállógö­dör felé lejtő (a) alapzat fölött úgy fektet­jük a (c) tartókra, hogy két-két kősor kö­zött (f) hézagok képződjenek, melyek lefelé (h) terekké bővülnek úgy, hogy a ganajlé­nek és ürüléknek a (b) gödörbe való lefo­lyása, illetve lehullása biztosítva van. Ha azt akarjuk, hogy a kősorok hosszirányban ne tolódhassanak el, vasrudakat alkalmaz­hatunk, melyeket az (m, ml) bordák (n) fu­ratain tolunk keresztül. SZABADALMI IGÉNY. Egymást keresztező barázdákkal ellátott kő­istállópadlók előállítására, jellemezve az­által, hogy a hosszirányban elrendezett (i) barázdák sekély hullámalakú kereszt­metszettel birnak és a barázdákon ke­resztül haladó, mélyebben fekvő sima (k) árkokkal vannak megszakítva oly célból, hogy bármilyen anyag megszo­rulása és a ganajlének az árkokból a barázdákba való visszatorlódása megaka­dályoztassék. (1 rajzlap melléklettol.) PMXAS ftE82VÉNYTÁR8A8ÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents