41737. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vas és zink előállítására zinktartalmú vasércekből és ugyanilyen kohászati termékekből, pl. kovandpörkökből, elektromos kemencében való kezelés útján

Megjelent 15)08. évi április Uo 25-én. MAGY. f J Jw K1H. SZABADALMI AHh HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41787. szám. Vll/i. OSZTÁLY. Eljárás vas és cink előállítására cinktartalmú vasércekből és ugyanilyen kohá­szati termékekből, pl. kovandpörkökből, elektromos kemencében való kezelés útján. DR KAISER KARL TANÁR BERLIN-WILMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1907 október hó 7-ike. Elsőbbsége 1905 julius hó 19-ével kezdődik. A jelen találmány tárgya eljárás vas és cink előállítására cinktartalmú ércekből vagy hulla­dókanyagokból és más effélékből, pl. kovand­pörkökből. Az eljárás a kiindulási terméknek elektromos kemencében való kezelésén alap­szik és lehetővé teszi a cinknek tökéletes elválasztását a vastól. Ismeretes már fém­vasnak érceiből és nyerstermékeiből való olyan előállítása, hogy a termékeket elek­tromos kemencében redukáló gázokkal pl. nagy olvasztógázzal vagy szénoxiddal vagy hidrogénnel hevítik. Én már mOBt azt talál­tam, hogy sikerül cinktartalmú termékeket a megfelelő fémvegyületekké átalakítani és a kapott cinket a vastól igen tökéletesen elválasztani, ha a nyers termékeket ismert eljárás szerint elektromos kemencében he­vítjük és a fémvegyületeket redukáló gázok, mint pl. szénoxyd, generátorgáz bevezetése által fémmé redukáljuk ós az ekkor kelet­kező cinket az elektromos kemencéből le­desztilláljuk. Azt találtam, hogy ezen eljá­rással az elektromos kemence magas hőmér­séklete folytán sikerül a cinket a vasat tar­talmazó hígfolyós masszától nagyon tökéle­tesen eltávolítani. Míg a korábbi eljárások szerint a cinknek jó elválasztása a vastól nem volt lehetséges, addig a jelen eljárás szerint sikerül a cink mellett nagyon cink­mentes vasat kapnunk. Igen célszerűnek bizonyult, ha a kezelendő kiindulási termé­keket a redukáló gázokkal való kezelés előtt levegővel vagy más oxigéntartalmú gázokkal kezeljük. A terméknek az elektro­mos kemence magas hőmérsékleténél leve­gővel való kezelése által a cinknek elvá­lasztása a vastól előmozdíttatik. A jelen eljáráshoz igen alkalmasak pl. a cinktartalmú kovandpörkök. Az eljárás foganatosításánál leghelyeseb­ben úgy járunk el, hogy az érceket vagy kohászati termékeket, esetleg olyan hozagok hozzákeverésével, melyek az olvasztást elő­segítik, de redukáló anyagok hozzáadása nélkül, elektromos kemencében megolvaszt­juk és az olvasztott masszába redukáló­gázokat vagy ilyeneket tartalmazó gázele­gyeket fuvatunk be. Lehet azonban, miután az olvadás az elektromos kemencében be­következett és a redukálógázokkal való kezelés előtt, oxidálógázokkal is kezelni. Ha pl. szulfidos ércekről van szó, akkor nem föltétlenül szükséges azokat előbb pörkölni, hanem lehet azokat közvetlenül az elektromoskemencében hevíteni, először azonban oxidálás céljából a masszába leve-

Next

/
Thumbnails
Contents