41734. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék légritka tér előállítására

Megjelent lí»08. évi április lió 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HiVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41784. szám. iv/i. OSZTÁLY. Eljárás és készülék légritka tér előállítására. BENKÖ ISTVÁN OKLEVELES MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 13-ika. Jelen találmány tárgya légritka tér elő­állítására szolgáló eljárás, továbbá készülé­kek, ill. berendezések a vákuum motorikus erejének hasznosítására. A találmány tárgya a következő megfigye­léseken alapszik. Hő a levegőt kiterjeszti. Ha egy edény­ben hőt gerjesztünk, pl. lángot lobbantunk föl és az edény nyilt, akkor a meleg, tehát ritkább levegő távozik, helyébe pedig a légkörből friss levegő tódul, mely az égés folyamatát fentartja. Szóval, ha a nyílás elég nagy, minden feszültség beállása nélkül anyagcsere jön létre. Ellenben, ha a tér zárt, akkor feszültség lép föl, anyagcsere nincs és azon esetben, ha az edényben al­kalmazott lánggal állítottuk elő a hőt, a láng kialszik, az égéstermékek bentmarad­nak, majd lehűlnek és körülbelül 10 száza­lékos légritkítás áll be, az oxygénnek meg­történt elvonása éB dioxydokkal való pótlása következtében. Ha azonban olyan edényt alkalmazunk, amelyik zárható, tehát az égés, vagy a hő bebocsátás idejében csak olyformán van nyitva, hogy ezalatt zárása fokozatosan tör­ténik, akkor sem anyagcsere, sem pedig dioxydok keletkezése nem áll be, hanem a tér a folyamat ama pillanatában zárul, amikor a légritkulás a legnagyobb és anyag­csere beállni készül. A fokozatosan haladó zárás folytán ugyanis a kiterjedő levegő szabad távozá­sában részben akadályozva van, miért is a térben megfelelő feszültség lép föl, amely a betódulni akaró küllevegőnek most már hatásosan ellentáll, sőt távozik. Ha a zárást folytatjuk, akkor a belső feszültség, elegendő hőfokot föltételezve, tovább emelkednék, de a beálló légnemű anyag higítás folytán egy darabig állandó marad, azután lecsökken egy légköri nyo­másig. Ha már most a zárást abban a pillanat­ban fejezzük be, amikor ez az egyensúly létrejött, akkor a teret elzártuk, mielőtt külső levegő behatolhatott volna. így lég­ritka teret nyertünk. A tér lehűlése folytán a záráB pillanatá­ban fennállott egyensúly megbillen és a térben a feszültség apadása folytán bizo­nyos fokú vákuum áll elő. A vákuam foka két körülménytől függ, nevezetesen a) milyen nagy a fölmelegedés és lehűlés közötti különbség és b) milyen határig tudtuk a zárásnak fönt leírt műve­letével a légritkítást fokozni. A mellékelt rajz

Next

/
Thumbnails
Contents