41720. lajstromszámú szabadalom • Eljárás víztartalmú alumíniumszilikátok vagy mesterséges zeolitok előállítására kristályszerű alakban

Megjelent 1903. évi április hó 25-én. _ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41720. szám. IV /h/l. OSZTÁLY. Eljárás víztartalmú aluminátszilikátok vagy mesterséges zeolitok előállítására kristályszerű alakban. J. D. RIEDEL AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 február hó 15-ike. Elsőbbsége 1906 február hó 23-ával kezdődik. Már régebben állítottak elő zeolitszerű vegyületeket alkálinak vagy alkálikarbonát­nak és timföldszilikátoknak összeolvasztása útján (1. Gmelin-Kraut, Handbuch der anor­ganiscben Chemie, 6. Auflage (1886) 2. Band I. Abteilung 820., 821. és 842. L). Az ezen adatok szerint előállított zeoli­tok magas alkáli- és alacsony kovasavtarta­lommal bírnak, amorf nyálkás alkatúak és vízzel kolloidos oldatokat képeznek, mimel­lett alkálira, alkáliszilikátra és alkálialumi­niumszilikátra bomlanak. Ezen^két tulajdon­ságuknál fogva technikai célokra nem alkal­masak, annál kevésbbé, mert nehezen át­eresztők is. Víztartalmú aluminátszilikátokat 2, 3, 4, 6 vagy több molekula kovasavval 1 mo­lekula timföldre és 1 molekula nátronra, melyek a fönt említett hibákkal nem bírnak) úgy állítunk elő, hogy a timföldszilikátoknak, alkálival vagy alkálikarbonáttal való öm­lesztékeihez annyi kvarcot adunk, hogy a végtermék szabad alkálit vagy alkálikarbo­nátot nem tartalmaz. Alkálikarbonáttal való ömlesztékeknél ezt azáltal ismerhetjük föl, hogy a megolvadt kihűlt massza savval érintkezve semmi vagy csak igen csekély mennyiségű szénsavat fejleszt. Egy további jele annak, hogy helyesen jártunk el az, hogy ekkor a zeolitok nem nyálkás, hanem kristályszerű, tömör massza alakjában ma­radnak vissza, ha az ömlesztéket vízzel ke­zeljük. Az így kapott zeolitok kristály szerű, majd szemcsés, majd lemezes alkatuknál fogva, igen könnyen áteresztők, nem mutat­nak hajlandóságot kolloidos oldatok képzé­sére és ennélfogva a legnagyobb technikai értékkel bírnak. Bázisukat könnyen kicse­rélik és sóoldatokkal való mosás útján tetszés szerinti más zeolitokká átalakít­hatók. Természetes, hogy alkáli vagy alkálikar­bonát helyett lehet közvetlenül alkáliszili­kátot is az ömlesztékhez használni. Ismeretes az is, hogy az ilyen ömlesz­tékeknél kis mennyiségű alkálikarbonátot használnak úgy, hogy pl. 2 Ala 08 ,9 SiOa -re csak 2 Na2 C03 jut; ekkor azonban nefelinek vagy eleolitek keletkeznek (1. Gmelin-Kraut, Handbuch der anorganischen Chemie, 6. Auflage, 2. Band, I. Abteilung (1886) 8431.). Ezek a szilikátok vízmentesek, miért is bázi­sukat nem tudják kicserélni és ezért techni­kailag hasznavehetetlenek. Az alábbiakban két példát sorolunk föl az ömlesztési keverék sok lehetséges váltó-

Next

/
Thumbnails
Contents