41706. lajstromszámú szabadalom • Újítás korlátolt fölállítási térrel bíró malomberendezéseken

Megjelent 1908. évi április hó 34-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41706. szám. X/i. OSZTÁLY. Újítások korlátolt fölállítási térrel biró malomberendezéseken. GRAEPEL HUGÓ GÉPGYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 február hó 28-ika. A korlátolt fölállítási terek pl. járművek számára készült, eddigi malomberendezések vagy csak egészen kezdetleges koptatókkal vannak fölszerelve, vagy pedig azon föl­tevésből kiindulva szerkesztettek, hogy a gabona koptatása más helyen történik, mi­vel a rendelkezésre álló, korlátolt fölállí­tási tér (pl. a kocsiváz) a gépegyedeknek eddigi elrendezésénél nem volt valamennyi, a tökéletes koptatáshoz szükséges koptató gépnek elhelyezésére elégséges. A jelen találmány tárgyát képező újítá­sok már most lehetővé teszik, hogy ezen korlátolt térben is az őrlő és szitáló gépe­ken kívül még valamennyi, a tökéletes kop­tatáshoz szükséges koptató gépet íb rendez­zük el és hogy emellett az egész berende­zést eddigelé el nem ért mértékben egy­szerűsítsük. Ezt a jelen találmány szerint azáltal ér­jük el, hogy a koptatónak a szükséges számban alkalmazott gépegyedeit az őrlő hengerekkel egészen, vagy közel párhuza­mos helyzetben egymás fölött, vagy közel egymás fölött rendezzük el ée tengelyeiket szijak segélyével úgy kapcsoljuk össze egy­mással, valamint az őrlő hengereknek és a fölvonóknak tengelyeivel, hogy a beren­dezésnek valamennyi tengelye egymást kölcsönösen hajtsa. A jelen találmány szerint továbbá ezeket a tengelyeket a fölállítási térnek határoló falaiba, vagy falain csapágyazzuk oly cél­ból, hogy külön csapágyállvánj^ok alkalma­zását elkerüljük. A szállítható elrendezésnél az említett tengelyek csapágyazására Leg­jobb a kocsiszekrénynek hosszfalait akként fölhasználni, hogy ezen tengelyek a kocsi tengelyeivel párhuzamosak legyenek. Ennek az elrendezésnek az az előnye, hogy egyrészt a gépegyedek észszerűbben csoportosítha­tók és a terhelés is egyenletesebben eloszt­ható, másrészt, hogy a tengelynek oly rend­szere keletkezik, mely automobilállvány al­kalmazásakor a járművet hajtó motornak a munkagépek hajtására való fölhasználá­sát egyszerű áttétel segélyével lehetővé teszi. A mellékelt rajzokban az említett újítá­sokkal ellátott malomberendezés két foga­natosítási alakban van föitüntetve. Az 1. ábra egy helytálló berendezésnek oldal­nézete és részben metszete. A 2., 3., 4., 5. és 6. ábrák egy járművön elhelyezett berendezést tüntetnek föl a gép­egyedeknek kissé módosított csapágyazá­sával. A szilárd (28) állványba van ágyazva az (53) síkszita (1. ábía), melyet a berendezés tetszőleges tengelyéről hajtunk és mely a

Next

/
Thumbnails
Contents