41699. lajstromszámú szabadalom • Egyesített aprító- és szitálógép

Megjelent lí)()8. évi április hó 11-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 41699. szám X/i. OSZTÁLY. Egyesített aprító és szitáló gép. V. MICHALKOWSKI CURT IGAZGATÓ RIXDORFBAN ÉS BBAUTIGAM BERNÁT BANKÁK HANNOVERBEN. Pótszabadalom a 37467. számú törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 20-ika. Elsőbbsége 1906 szeptember 8-ával kezdődik. Jelen találmány tárgya a 37467. számú törzsszabadalomban védett gépnek egy további kiképzése. A törzsszabadalomban védett szerkezetnél a szitát közvetlenül az őrlő testeket is hajtó tengelyről működ­tetjük, minek következtében a szitáknak ugyanazon forgási sebességgel kell bírniok, mint az őrlő testeknek. Könnyen belátható, hogy a gépnek munkaképessége az őrlő testeknek fordulatszámával növelhető. De másrészről ismeretes, hogy helyes és jó szitálás a szitáló szerkezetnek csak egy bizonyos meghatározott sebességénél követ­kezik be és hogy ezen sebességnek növe­kedésénél a szitálásnak jósága csökken. Kzen hátrányt a jelen találmány által akként küszöböljük ki, hogy a szitát vagy egyáltalában nem az őrlő testeket forgató tengely által vagy legalább is nem közvet­lenül általa hozzuk lengő mozgásba, hanem vagy a főtengelytől függetlenül hajtott szerkezet vagy pedig, amennyiben a haj­tást maga a főtengely végzi, közbeiktatott tranzmisziós részek által, melyek a szitákat kisebb sebességgel hajtják, mint a milyen­nel az őrlő testek bírnak. A szitákat külömböző szerkezetek által hajthatjuk. Legegyszerűbb a szerkezet akkor, ha a szitákat a gép állványában forgattyúkon ágyazzuk, melyeket a főtengelyről lánz segélyével hajtunk. A gépnek ily foganatositási alakja a mellékelt rajzban függélyes metszetben van feltüntetve. Az őrlő testek, mint a törzsszabadalom­ban, akként vannak elrendezve, hogy az őrlő ellentestek az állványban ágyazva, míg az őrlő testek akként vannak a (b) főten­gelyhez erősítve, hogy ennek forgásában részt kell venniök. Minden egyes szita alatt egy-egy, az állványban ágyazott helytálló (9) válaszfal van elrendezve, mely az állvány­nyal alkalmas módon össze van kötve. Ezen (9) válaszfalban a (10) forgási csap van megerősítve, melyen a (11) lánckerék szabadon forgathatóan van ágyazva. Ezen lánckeréken excentrikusan van megerősítve a (12) pecek, mely a szitának (13) fenekébe forgathatóan nyúlik be, vagy pedig tetsző leges más módon csuklósan van a szitához erősítve, minek következtében a (11) lánc­keréknek forgásánál a szita lengő mozgást végez. A (11) lánckeréknek forgását tetsző­leges módon, pl. a (b) tengelytől független szerkezetek segélyével eszközölhetjük; cél-

Next

/
Thumbnails
Contents