41687. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tejcukornak, kazeinnek, fehérnyének, foszfátoknak és zsíroknak savóból vagy száraz tejből való előállítására

Megjelent 1908. évi április hó 34-én. MAGY. fjfe KIR. SZABADALMI ^GOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41687. szám. x/f. OSZTÁLY. Eljárás tejcukornak, kazeinnek, fehérnyének, foszfátoknak és zsíroknak savóból vagy száraztejbó'l való előállítására. MISLIN A. EUGEN VEGYÉSZMÉRNÖK FRÁGA/M CEPCANYBAN. A bejelentés napja 1907 julius hó 19-ike. A tejgazdaságokban raelléktermény gya­nánt nyert savót eddigelé olyképen dolgoz­ták föl, hogy a nyersterményből tejcukrot és kazeint állítottak elő, míg a savóban még jelenlévő fehérnyéket, foszfátokat és zsíro­kat nem vették figyelembe, mert kiválaszt­hatatlanoknak tartották. A gyártást oly­képen foganatosították, hogy a nyersterményt közvetlenül, tehát még nagy természetes víztartalommal dolgozták föl, miáltal a kü­lönben értékes anyagok racionális kihasz­nálása nem igen volt lehetséges, mert nagy mennyiségek egy helyen nem igen álltak rendelkezésre és a savónak távoli helyekről való szállítása a nyersterményt egyrészt túlságosan drágította volna, másrészt pedig szétbomlás által értékétől megfosztotta volna. A találmánybeli eljárás célja egyrészt a savó, vagy száraztej összes értékes alkat­részeinek teljes kiválasztása, másrészt ama lehetőség biztosítása, hogy a nyerstermény­ből nagy mennyiségeket dolgozhassunk föl és azt konzerválhassuk, mimellett a szállí­tási költség minimumra redukáltatik és a nyerstermény szétbomlása teljesen meg van gátolva. Ezáltal oly nyersterményt nyerünk, mely határtalan ideig romlatlanul megmarad és a találmánybeli eljárásnál ezen anyag szolgál kiinduló pontul. Ezen eljárás szerint a következőképen járunk el: Az egyes tejgazdaságokban nyert nyers­terményeket megfelelő készülékekben szá­rítjuk és ezután mint szárazterményt a köz­ponti telepbe visszük. Az így nyert száraz­terményt megfelelő készülékekben zsíroldó anyagok segélyével zsírtalanítjuk, mire a zsírtalanított terményhez vizet adunk hozzá, cefrézzük és alkalmas zárt edényekben szénsavval impregnáljuk. A terméket ezután szűrésnek vetjük alá, mimellett az összes kazeint és fehérnyét kiválasztjuk belőle, melyek aztán külön száríttatnak. Az átszűrt folyadékot színtelenítő telepen vezetjük át, mire vákuumban szilárd töltőmasszává pá­roljuk, melyet aztán magas percentes al­kohollal rektiűkáló- és desztilláló-oszloppal ellátott extrakció-készülékben az oldatba átmenő sóktól megszabadítjuk, mimellett az alkoholt lepároljuk és az üzembe folytató­lagosan visszavezetjük. Ilyképen tiszta tejcukrot nyerünk, vala­mint a nyersterményben lévő összes foszfá­tokat és alkáliákat kiválaszthatjuk. Ezen eljárásból először is azon előny adódik, hogy a savót eredeti állapotában konzerváljuk és könnyen szállíthatóvá tesz­sziik. Továbbá a nyert szárazterményből az

Next

/
Thumbnails
Contents