41675. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikus abronccsal bíró kerék

Megjelent 19Q8. évi április hó 22-én, MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 41675. szám. XX/a. OSZTÁLY'. Pneumatikus abronccsal biró kerék. DOVER IIORACE WALTÉR MÉRNÖK NORTHAMPTONBAN. A bejelentés napja 1907 május hó 25-ike. A jelen találmány tárgya pneumatikus abronccsal bíró kerék, melynél az abroncs helyzetében akként rögzíthető, hogy a belső nyomás azt ezen helyzetében még inkább rögzíti ahelyett, hogy, mint eddig, átmérő­jének növekedésével a koszorútól elválasz­tani igyekeznék. A jelen találmány tárgyát képező pneumatikus kerékabroncs még az­által is tűnik ki, hogy oldalt való kifordu­lása és ennek következtében oldalirány ú csúszása és a légcsőnek megrongálása is ki van kerülve. Ezen célból a kerékkoszorút aránylag ma­gas oldalkarimákkal látjuk el, melyeknek szabad végei a koszorú fölött egymás felé hajolnak akként, hogy azok az abroncs ol­dalát körülfogják, de szabadon hagyják az abroncs talprészét, valamint az evvel köz­vetlenül érintkező részeket. A karimáknak a kerékkoszorú kerületé­ből radiális irányban kiálló részei először kifelé dudorodnak úgy, hogy oldalt széle­sebbek, mint a koszorú, miáltal az ezen át­illesztett orsókat és csavaroknak fejeit, vala­mint a csavaranyákat megvédik, míg külső részeik, amint már említtetett, egymás felé görbülnek, ahol is azoknak szabad szélei célszerűen visszahajlítás által merevíttetnek. A karimáknak végrészei annyira vannak egymás felé hajlítva, hogy azok a kerék­koszorúnak szélein befelé túlnyúlnak. Ezen végrészek célszerűen párhuzamosak a kerék­koszorú kerületével, vagy, amint említve volt, vissza is görbíttetnek, hogy ezáltal az abroncsnak a keréktől radiális irányban való elválasztása a fölfúvás vagy más véletlen által lehetetlenné váljék. A karimáknak ezen alakja folytán az abroncstalpra könnyen lehet egy eltávolít­ható talpburkot vagy csúszást gátló szalagot fölszerelni, melynek oldalnyúlványai az abroncs teste és a karimák közé ékeltet­nek, mikor is utóbbiakat rovatékkal, nyílá­sokkal vagy üregekkel látjuk el, hogy ezek a szalag oldalnyúlványainak szélére Vagy ahhoz közel elrendezett dudorokat, szöge­ket vagy más kiálló részeket befogadják. Az abroncsnak vagy buroknak az eddig szokásos majdnem köralakú harántmetszet helyett olyan alakot adunk, hogy az ponto­san illeszkedjék a betöltendő térhez, vagyis hogy a fölfújt abroncson két váll keletkez-

Next

/
Thumbnails
Contents