41635. lajstromszámú szabadalom • Gyűrűs szelep

Megjelent IÍK>8, évi április lió 8-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41685. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Gyűrtísszelep. HÜLSENBERG HEINRICH ADOLF GYÁROS FREIBERGBEN. A bejelentés napja 1907 május hó 9-ike. Jelen találmány tárgya egy gyűrűszelep szivattyúk számára. Az eddig isme­retes ilyen szelepeknél a víznek sebessége a szelepgyűrü belső kerületénél nagyobb, mint a külsőnél, mivel belül a víz kisebb keresztmetszeten halad keresztül, mint kívül. A találmánybeli szelepnél a viz sebessége a gyűrű külső és belső kerületénél egyenlő, vagy legalább közelítőleg egyenlő. E célból a két kúpfölülettel ellátott szelepgyűrű olyan alakú, hogy csak a külső kúpföliilete fek­szik tömítve a külső szelepfészekre, a belső kúpfölület és a belső szelepfészek között viszont bizonyos meghatározott, fölfelé nö­vekedő hézag marad. Az ismeretes módon elrendezett, többékevésbbé rugalmas tömí­tés továbbá (bőr, gumi vagy más efféle), melyet a záró szelepgyűrű és a szelep­bordák közé helyezünk, oly alakot nyer, hogy külső részén a külső szelepfészekhez simuló alakja van, belső széle viszont a fészeknek sík- vagy kúpalakú részéhez tá­maszkodik. A fészek két kúpföliiletének egymáshoz való hajlása 90°-ot tesz ki. Ha a fél hajlásszöget (a)-val és a szelep függélyes irányú emelkedését (h)-val jelöl­jök, úgy a szelepgyűrü és a külső szelep­fészek közötti távolság (h. sín * = hl), a szelep­gj'űrű és a belső szelepfészek közötti távolság viszont (hl-f-x), hol (x) egy oly módon növekvő mennyiség, hogy a megfelelő átfolyási ke­resztmetszetek mindkét oldalon egyenlők, vagy legalább közelítőleg egyenlők. Hogy ezen egyenlőség a legkülső és leg­belső keresztmetszeteknél is fönnálljon, a tömítésnek a belső (Si) szelepfészekre fekvő része és az (o) borda között az (xl) héza­got hagyjuk. Ha a legkülső keresztmetszet középátmérőjét (da)-val, a legbelsőjét (di)-vel jelöljük, úgy a (da. hl = di). (hl -]- x) egyenlet áll fönn. (x)-nek tehát a beáramlás­tól a kiáramlás felé növekednie kell. A mellékelt rajzok : 1. és 2. ábrája a gyűrűs szelep sémája zárt és nyitott helyzetben, a 3. ábra a gyűrűs szelep metszete tengelyén keresztül, a 4. ábra a szeleptest fölülnézete az (o) bordákkal. A rajzokon (Sa)-val és (Si)-vel a külső, ill. belső szelepfészket, (Ta)-val és (Ti)-vel a szelepgyűrűnek külső, i!l. belső záró fölületét, (d)-vel és (dl)-el a szabad kereszt­metszet külső, ill. belső átmérőjét jelöljük; továbbá (h) a szelepnek függélyes irányú emelkedése, (hl = h. sín «) a zárófölületre

Next

/
Thumbnails
Contents