41608. lajstromszámú szabadalom • Zegzugosan összehajtogatott folytatólagos papírszalagból álló betéttömbbel ellátott megrendelési könyv

Megjelent 1908. évi április hó 15-én. MAGY SZABADALMI KIR. H IVATAL SZABADALMI LEIRAS 41608. szám. XIII/b. OSZTÁLY­Zegzugosán összehajtogatott folytatólagos papírszalagból álló betéttömbbel ellátott megrendelési könyv. CLARK RÓBERT IGAZGATÓ LONDONBAN. A bejelentés napja 1907 október hó 9-ike. Folytatólagos papírszalagból álló betét­tömbbel ellátott megrendelési könyveknek egyes különálló lapokból álló megrendelési könyvekkel szemben azon előnyük van, bogy a szorítólemez által tartott szénlap egy eredeti és egy másolati lap leszakítása után könnyen jut a további használathoz szükséges helyzetbe és ezáltal a megren­delési könyv kezelését megkönnyíti. A folytatólagos betéttömb azon igen kel­lemetlen hátránnyal jár, hogy a zeg-zugo­san folytatódó, lazán egymásra fekvő tömb­lapok könnyen szétesnek, ami gyakran meg­esik, ha a kiszolgáló egyén a megrendelési könyvet nem kezeli elég gondosan. Ha egy ily megrendelési könyv egyszer a földre esett, úgy a betéttömb nagy része majdnem mindég teljesen szétesik és azt a kiszolgáló egyénnek kell újra zeg-zugos rétegekbe összehajtogatni, ami időveszteséggel és fá­radsággal jár. A találmány tárgyát az jellemzi, hogy az eredeti és a másolati lapokat képező, zeg­zugosán folytatódó, egymásra fekvő egyes szalagszakaszok egyik szélén vagy több szólén is könyvlapok módjára könnyen szét­vehető módon olyképen tartatnak össze, hogy a betéttömb saját súlya folytán nem eshetik szét egy hosszú szalaggá, hanem minden egyes zeg-zugos szalagszakaszt bi­zonyos ellenállás legyőzésével kell a másik, visszamaradó tömbrészről leválasztani. Ezen célt igen különböző módon érhet­jük el. A betéttömbnek lyukgatással szét­választott zeg-zugos szakaszai pl. olyképen tarthatók össze, hogy a betéttömb egyik széle gumiréteggel van bevonva, mely az egész tömböt annak egy hosszú szalaggá való véletlen szétesése ellen kellőleg bizto­sítja, az említett szakaszok leválasztása azonban ennek dacára nem ütközik nehéz­ségekbe. A betéttömb egyes szalagszakaszai még olyképen is tarthatók össze, hogy min­den egyes szakasz külön, lyukgatott sze­géllyel van ellátva és az összes zeg-zugos szalagszakaszok szegélyei egymással kap­csok, peckek, szögek útján vagy más alkal­mas módon vannak egymással összekötve. Ilyképen szegélyrész keletkezik, mely által a betéttömb összes szakaszai könnyen szét­választható módon vannak egymással ösz­szekötve. A mellékelt rajzok 1. ábráján a találmánybeli betéttömbbel

Next

/
Thumbnails
Contents