41604. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés ütközők rúgóinak köszörülésére

Megjelent 1908. évi_ április hó 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI fi H IVATAL. SZABADALMI LEIIIAS 41604. szám. V/b. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés ütközők rugóinak köszörülésére. STANISLAWSKY WLADIMIR HRIGOREWIC MŰVEZETŐ RIGÁBAN. A bejelentés napja 1907 április hó 20-ika. Ütközők rugóinak előállításánál igen gyak­ran megtörténik, hogy a rúgók végei egy­mással nem párhuzamosak és nem állanak [ merőlegesen a rúgó középtengelyére. Az ily rúgók hátrányai ismeretesek és a talál­mánybeli eljárás segélyével kiküszöböl­hetők. A mellékelt rajzon egy berendezés lát­ható, mely ezen eljárás foganatosítására szolgál. A megköszörülendő (a) rugónak (3. ábra) vastagabb végét a (d) támasztónak (b) szo­rító gyűrűjébe helyezzük olyképen, hogy a rúgónak kis része a szorítógyűrűből a (B) köszörülőkorong felé kiáll. Az (a) rúgót há­rom sugárirányú és ily irányban eltolható (i) szorítópofa segélyével tartjuk meg hely­zetében. Az (i) szorítópofák egyidejű elto­lására az (f) tárcsa szolgál, mely három excentrikusan elrendezett (g) kivágással van ellátva, melyekbe az (i) szorítópofáknak (h) csapjai nyúlnak be (3. és 4. ábra). Az (e) emelőkar elforgatásánál az (f) tárcsa is elfo­rog, miáltal az (i) szorítópofák a közép felé tolatnak és az (a) rúgót erősen befogják. Az (f) tárcsát aztán az (x) rúgó segélyével erősítjük meg. Ez (f) tárcsa vezetésére az (r) födőlap szolgál, mely az 5. ábrán külön föl van tüntetve. A (d) támasztót az (s) csavar segélyével ismeretes módon a forgó (B) köszörülőko­ronghoz toljuk. A másik (u) továbbító be­rendezés segélyével a (d) támasztót a rú­góval együtt a köszörülőkorong sugara irá­nyában mozgathatjuk el (1. és 2. ábra). Az (a) rúgónak a szorítógyűrűben való könnyebb központosítására a (k) központo­sító tengely szolgál. A rúgónak szélesebb végét ilyképen egyenletesre és a tengelyre merőleges irá­nyúra köszörüljük. Ugyanezen eljárást kö­vetjük a rúgó vékonyabb végének megkö­szörülésénél. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás ütközők rúgóinak köszörülésére, azáltal jellemezve, hogy a rúgót, tenge­lyével egy forgó köszörülőkorongra merő­legesen egy támasztóba befogjnk és a kö­szörülőkoronghoz szorítjuk, valamintja ko­rong sugarának irányában is elmozgat­juk, miáltal a rúgó mindkét végét egy­mással párhuzamosra és tengelyére merő­legesre köszörüljük. 2. Az 1. alatt védett eljárás foganatosítá­sára szolgáló berendezés jellemezve há­rom sugárirányban eltolható és excen­trikus (g) kivágásokkal ellátott (f) tárcsa

Next

/
Thumbnails
Contents