41557. lajstromszámú szabadalom • Mechanikai billentyűs vonós hangszer

Megjelent 1908. évi április hó 11-én. MAGY. Kii*. SZABADALMIAKBA HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41557. szám. IX/d. OSZTÁLY. Mechanikai billentyűs vonóshangszer. HEGELER HERMANN ZONGORAGYÁROS OLDENBURGBAN. A bejelentés napja 1907 május hó 11-ike. Jelen találmány tárgya egyhúrú vonós | hangszer, melynél a hangváltoztatást •egy j sor nyomó pálca eszközli, melyek billen- j ty űzettel vannak összeköttetésben és en- j nek segélyével működtethetők:, míg egyide- , jűleg egy billentyű lenyomásával egy f orgó vonószalag nyomódik a húrra és a hangot előidézi. A hangképződés természetesen más hasonló szerkezet, pl. a húrt érintő görgő segélyével is előidézhető, mely pl. selyem­fonalakkal vagy vonószőrökkel van be­fonva. Míg az eddig ismert hasonló hang­szereknél a billentyűzet működésének át­vitele pneumatikus úton történt, addig je­len találmány szerint ezen célra pusztán me­chanikai segédeszközöké, pl. emelők és effé­lék szolgálnak. A találmány tárgyának egy kivitelét a mellékelt rajz tünteti föl, melyein az 1. ábra a hangszer homlokrajza, 2. ábra pedig fölülnézete. Az (a) hangszer alkalmas alzatra van erősítve s (b) nyaka fölött rugók által befolyásolt (c) nyomópálcák vannak veze- J tékekben eltolhatóan elrendezve. A (^ pál­cákra (d) -emelők feküsznek, melyek a bil­lentyűzettel csatlórudak útján összekötött (e) emelők által befolyásolhatók. A (d) emelők alatt egy elforgatható (g) kengyel van oly módon elrendelve, hogy valamelyik billentyű lenyomása alkalmával a megfelelő (e) emelő által, a súllyal meg­terhelt (h) emelő hatása ellenében elfor­gatható. A (g) kengyel mozgása a vonószerkezetre vitetik át, mely, mint már említve volt, egy megfelelően fölszerelt (i) görgőből vagy két (i k) görgő körül vezetett (m) vonószalagból állhat. Ezen vonószerkezet lengethetően van elrendezve és normális helyzetében egy (n) rúgó által tartatik a húr fölött, míg a vonószerkezet függélyes irányú mozgásának határolására egy beállít­ható (o) ütköző kar szolgál. Az (o) ütköző beállításával a vonó moz­gásának intenzitását s ennek f olytán a hang­erősséget tetszőlegesen szabályozhatjuk-. A vonószerkezetet egy (p) hajtótárcsa hozza mozgásba. A hangszer működési módja a következő: Ha valamelyik billentyű lenyomása által a hozzátartozó (e) emelőt működésbe hoz­| zuk, akkor a megfelelő (d) emelő ellen­kező irányban elmozdul e s az alatta lévő (c) nyomópálcát a (b) nyak fölött kifeszí­tett húrra szorítja és ily módon a hang­magasságot megállapítja. Egyidejűleg az (e) emelő elmozdulása kö-

Next

/
Thumbnails
Contents