41529. lajstromszámú szabadalom • Főző- és lepárlóberendezés

Megjelent 1008. évi április hó 11-én, . MAGY. Kitt. szabadalmi thn hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 41529. szám, iv/i. OSZTÁLY. Főző- és lepárló berendezés. planckh rudolf mérnök graz-eggenbergben. A bejelentés napja 1907 október hó 11-ike. Jelen találmány oly főző- és lepárlóbe­rendezés, melynél több hőkicserélő készülék egy túlhevítővel és egy kompresszorral úgy van összekötve, hogy a folyadék a hőkicse­rélő készülékeken keresztül a túlhevítőbe és azután a kompresszorba jut, melyben az összenyomás és fölmelegedés következtében túlhevíttetik és ellenáramban vezettetik visz­sza a hőkicserélő készülékeken keresztül. A hőkicserélő készülékeken áthaladt fo­lyadéknak túlhevítő és kompresszor segé­lyével való túlhevítése helyett nagyfeszült­ségű, tehát igen forró gőzzel táplált injek­tor is alkalmazható, mely ennélfogva jelen­tékeny túlhevítést és nyomásnövekedést hoz létre. A mellékelt vázlatos rajz a találmány tárgyának ezen két kiviteli alakját tünteti föl* Az (a) tartányból az első (b) hőkicserélő készülékbe jutó folyadék egy ebben elren­dezett (c) kigyócsövön áramlik végi' mely­ben előmelegszik és azután egy második (d) hőkicserélő készülékbe jut, hol elgőzölög. A képződött gőz az (f) túlhevítő (e) kigyó­csövén vonul át és túlhevített állapotban a (g) kompresszorba jut, melyben feszültsége és hőmérséke az összenyomás következté­ben még magasabbra emelkedik, mire az ily módon túlhevített gőz a (d) hőkicserélő ké­szülékben elrendezett (h) kigyócsövön át az élső (b) hőkicserélő készülékbe vezettetik vissza. A túlhevített gőz a (d) hőkicserélő készülékben hőtartalmát az ellenkező irány­ban áramló, már előmelegített folyadéknak adja át és ezt gőzzé alakítja, miközben maga lecsapódik. A lecsapódott folyadék az első (b) hőki­cserélő készüléken átfolyva, hőtartalmának maradékát a (c) kigyócsőben felszálló folya­déknak adja át és ezt előmelegítve, mint lehütött párlat az (i) csövön lép ki. Hogy a folyadék melegítése közben képződő gázok, pl. levegő, szénsav és egyéb gázok eltávoz­hassanak, a csővezetékek alkalmas helyein (k) szóikazánok vannak beiktatva. A leírt kiviteli alaknál olyan hőkicserélő készülékek voltak fölvéve, melyek kigyó­csöveket tartalmaznak, azonban ezek helyett bármely más ismeretes hasonnemű készü­lékek alkalmazhatók. Ha nagyfeszültségű gőz áll rendelkezé­sünkre, akkor az (e) túlhevítő és (g) kom­presszor helyett egy nagyfeszültségű, tehát igen forró gőzzel táplált (1) injektort alkal­mazunk, melynek gőze a második (d) hőki­cserélő készülékből kilépő gőznek adja át hőtartalmát és ennek feszültségét tovább fokozza.

Next

/
Thumbnails
Contents