41518. lajstromszámú szabadalom • Elektromos csőposta

Megjelent 1908. évi_ április I16 8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41518. szám. XXfh. OSZTÁLY. Elektromos csőposta. HANSEL KÁROLY CS. K. ÉPÍTÉSZETI TANÁCSOS WIENBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 19-ike. Elsőbbsége 1906 március 3-ával kezdődik. Jelen találmány földalatti csőberendezésre vonatkozik, mely postai küldeményeknek elektromos üzemerő által való továbbítására szolgál. Ezen berendezés futósinekkel, áram­vezetékekkel és jelzőberendezésekkel föl­szerelt betoncsatornákból áll, melyekben kapcsolókészülékek kezelése által az elektro­mosan hajtott járművek különböző sebes­séggel az egyik állomástól a másik felé mozgásba hozhatók, vagy az e célra szol­gáló helyen megállíthatók. A rajzokon az 1. és 2. ábra egy ily betoncsatorna és az ebben levő mótorjármű kereszt- és hossz­metszete ; a 3., 4. és 5. ábra a betoncsatorna egy másik kiviteli alakjának keresztmetszetét, függélyes- és vízszintes hosszmetszetét mutatja, a midőn egy adott esetben alkal- i mazandó mellékkocsi megfelelő nézetei is láthatók; a 6. és 7. ábra a berendezés különböző üzemmódjainak kapcsolási vázlatát egyrészt két, egy ily csatorna által összekötött állo­más részére, a vágányon levő jármű mellett, és másrészt a vevő állomás részére. A szerint, amint egy vonatnak az egyik állomásról a legközelebbire való továbbítá­sára e két állomás közül csak egyiknek vagy mindkettőnek kell működésbe lépnie, a betoncsatorna és az állomások az egyes üzemmódok részére különbözően rendezen­dők be. Lényegében két eset különbözte­tendő meg, és pedig: I. A vonatnak az egyik állomástól a legközelebbi állomáshoz, vagy megfordítva való továbbítása mindkét állomás közreműködésével történik. II. A vonatnak egyik állomásról a másikra való továbbítása, vagy csak az indító állomás ál­tal, vagy csak az érkezési állomás által történik. Az I. üzemmódnál az indítóállo­más feladata az, hogy a vonatot a sza­kasz bizonyos pontjáig az érkezési állomás felé továbbítsa, mely ponttól kezdve a vonat ezután csak az érkezési állomás be­hatása által továbbítható az érkezési állo­másig. A II. üzemmódnál az indítóállomás vagy az érkezési állomás a vonatot egy, a két állomás között váltott jelzés után, az egyik állomásról a másikra továbbítja, hoí a vonat egy e célra rendelt ponton meg­állíttatik. Az I. üzemmód berendezései: Az (a) beton­csatorna az első kiviteli alak értelmében (1. ábra) célszerűen ovális szelvényének felső részében egymástól bizonyos távolsá­gokban elrendezett (b) tartóbordákkal van ellátva a (c) vágánysinek számára. A csatorna

Next

/
Thumbnails
Contents