41515. lajstromszámú szabadalom • Súrlódó kötés

tiíe&jelent 190$. évi április hó 8-án. MAGY. ffa KIB. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41515. szám. y/e/1. OSZTÁLY. Súrlódó kötés. TAUSSIG OSZKÁR MÉRNÖK KAROLINENTALBAN. A bejelentés napja 1906 december hó 14-ike. Elsőbbsége 1906 január hó 31-ével kezdődik. Találmányom tárgya oly surlódókötés, melynél az egyoldalú tengelynyomást ak­ként kerüljük el, hogy a surlódókötés két fele között a súrlódást létesítő nyomást két egymással ellenkező irányban létesít­jük. Ilynemű ismert surlódókötéseknek az a hátrányuk, hogy szerkezetük igen bonyo­lódott, a fölülvizsgálásra és javításra szol­gáló részek pedig csak nehezen hozzá­férhetők, míg ellenben az új tengelykötés szerkezete igen egyszerű, a két egymásra szorítandó surlódokorongot be- és kikap­csoló tag a korongokat kívülről fogja kö­rül, a súrlódó fölületek stb. pedig anélkül válnak hozzáférhetőkké, hogy a félékelt részek vagy a be- és kikapcsoló berende­zés valamely részét le kellene szerelni. Mint azt később meg fogjuk mutatni, a szerkezet egy részének, melyre a suríódó­korongokat egymásra szorító berendezés hat, megfelelő alakítása lehetővé teszi, hogy a Icötés bekapcsolásánál a súrlódást előidéző nyomást fokozatosan nagyobbítsuk. Az 1. álprán a surlódókötés kikapcsolt, a 2. ábrán bekapcsolt állapotban, metszetben látható. (a) a hajtó, (b) a hajtott tengely. Az (a) hajtótengelyre a (c) karmantyú van föl­ékelve, melynek (d) fogaiba vagy karmaiba az (e) kettős surlódókorong fogai vagy karma fogódzanak, a (b) hajtott tengelyre pedig az (f) surlódókorong van íölékelve, mely­nek az (e) kettős surlódókorongon túlnyúló (g) karmaiba az (i) surlódókorong (h) kar­mai fogódzanak. Ha az (i) surlódokorongot a kettős surlódókorongra szorítjuk, ez a maga részéről az (f) surlódókorongra szo­rul és a két tengely kapcsolódik egymással. Az (i) surlódokorongot a következő mó­don "szorítjuk az (e) kettős surlódókorongra. A (b) tengelyen a (k) karmantyú van föl­húzva, mélyet az állítószerlíézet segélyével tengelyirányban el lehet tolni, miközben az az (1) hajtórúd útján hat az (f) surlódó­koronggal csuklósan kapcsolt (m) emelőre. Ezek az (m) emelők (n) görgőket visel­nek, melyek a kötés bekapcsolásánál az (o) gyűrű karimájára támaszkodnak es ezt az (f) surlódókorongtól távolítják. Az (o) gyűrű az (n) görgőktől elfordult oldalával a (p) tokba beeresztett (q) gyűrűbe ütközik és mikor azt az (n) görgők az (f) surlódó­korongtól távolítják, á (p) tokot magával viszi, mely fok (r) karimája az (i) surlódó­korongra hat és ezt az (e) kettős surlódó­korongra szorítja, mely ismét az ,(f) surlódó­korongra szorul. Á (q) gyűrű' föl lehet ha­sítva, hogy rugalmas legyen, vágy 'fcét

Next

/
Thumbnails
Contents