41511. lajstromszámú szabadalom • Elzáró és kisméretű fogyasztásra beállító készülék, a vasúti kocsikban elhelyezett gázizzófény lámpákhoz, amelyeknél az égő mellett egy kis gyújtóláng van elhelyezve

Megjelent iiH)8. évi április hó 3-án. MAGY. jgig. Kia. SZABADALM11||W& HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 41511. szám. v/b. OSZTÁLY. Elzáró és kismértékű fogyasztásra beállító készülék, a vasúti kocsiban elhelyezett gázizzófény lámpákhoz, melyeknél az égő mellett egy kis gyújtóláng van elrendezve. JULIUS PINTSGH AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 22-ike. A jelen találmány tárgya egy elzáró és kismértékű fogyasztásra beállító készülék, a vasúti kocsikban elhelyezett gázizzófény­lámpákhoz. A gázizzófénynek vonatvilágitási célokra való alkalmazásánál mindenik lámpa fő­égője mellé egy kis gyujtólángot kell al­kalmazni, melyet a vonat személyzete a sö­tétség beállta előtt meggyújt és ez viszont a gázvezeték főcsapjának kinyitása után a főégőt gyújtja meg. Hogy azonban egy vo­natBzakaszban mindenik lámpa még külön is kezelhető legyen, azért azt egy csappal kell ellátni, melyhez az utas hozzá tud férni, hogy a lámpát tetszése szerint «sö­tét))-re, vagy « világos®-ra állíthassa. Ez a csap úgy van berendezve, hogy a evilá­gos»-ra állításnál a fő- és a gyujtóláng, a «sötét»-i*£ állításnál pedig csak a kis gyujtó­láng ég. Hogy ez utóbbit is elzárhassuk a gázvezetéktől, ezen célból a csapot egy külön kulcs segélyével el kell fordítani, mely kulcs csak a vonatszemélyzet birto­kában van meg. A csapnak ezen állása köz­ben az utas nem képes azt elfordítani, úgy hogy az zárva marad és újból csak a vo­nat személyzete nyithatja ki a külön kulcs segélyével. i A találmányt lényegében az jellemzi, \ hogy mindenik lámpa csapnyelve egy tol­dattal van ellátva, mely a kismértékű fo­gyasztásra beállító emeltyű által mozgatott tolórúd hasítékába nyúlik és annak segé­lyével átállítható. Ha az emeltyű «sötét»-re van állítva, akkor a lámpa armatúrájában levő nyíláson át, mely az emeltyű «világos» helyzeténél el van födve, a csapnyelv -tol­data egy külön kulcs segélyével a tolórúd hasi tékából kifordítható, miáltal a gázcsap teljesen elzáratik. Hogy a gázcsapot valamely közbenső helyzetbe állítani ne lehessen, azért az emel­tyűn egy csappanté készülék van elhelyezve, mely az emeltyűt vagy a «világos», vagy a «sötét» helyzetbe hozza. A mellékelt rajz a készüléknek egy pél­daképem foganatosítását tünteti föl, és pedig az 1. ábra fölülnézete, a 2. ábra pedig oldalnézete a készüléknek. A lámpa (a) armatúráján egy elfordítható (b) emeltyű ül, melyhez egy mozgatható (c) tolórúd csatlakozik. Ezt a tolórudát egy (d) csavar vezeti, mely a rúd (e) hasítékába nyúlik bele. A (c) tolórúd szabad végének még egy másik

Next

/
Thumbnails
Contents