41474. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági ládazár és beverésére szolgáló eszköz

Megjelent lí>08. évi március hó 31-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 41474. szám. XVI/a. OSZTÁLY­Biztonsági ládazár beverésére szolgáló eszköz. kramer lipót ólomöntőde cég budapesten. A bejelentés napja 1907 január hó 3-ika. Jelen találmány biztonsági ládazár beve­résére szolgáló eszközre vonatkozik. A találmány tárgyát képező eszköz a mellékelt rajzban példaképeni foganatosí­tási alakban van föltüntetve. 1. ábra a zár távlati képe. 2. és 3. ábra a zár részletrajza. 4. ábra egy láda az alkalmazott zárok­kal. 5. és 6. ábra á beverő eszköz rajza. A beverő szerszámon, amint azt az 5. áb­rából kivehetjük, következő részeket külön­böztetünk meg: (12) hengeres nyílás, mely a (13) zár fölvé­telére szolgál, profilja a zár födőlapjának megfelelő, tehát elliptikus, körded, vagy más alakú. Ezen hengerszerű üregben az azt teljesen kitöltő (121 ) szerszám van ve­zetve, mely itt az üregben még ellipsises vagy más a zár födőlapjával azonos kereszt­metszettel bír, folytatásában, vagyis a (15) eszköznyélbe vezetett s abból kiálló (16, 161 ) részében előnyösen körkeresztmetszetű. Má­sik vége, vagyis ahol a zár a szerszám födőlapjával érintkezik, nem sík lapú, ha­nem a zár (6) emelkedésének megfelelően (18) gallérral bír, mely elrendezés a zár félrecsúszásának megakadálgozására szol­gál a beverésnél. (19) pecek, mely a (16) rúd (20, 20) hasítékba nyúlik és így a rúd, ille­tőleg a szerszám mozgását mindkét irány­ban határolja. (21) különböző ládafal- és födő­vastagságok beállítására szolgáló szerkezet, melyet a beverés előtt állítunk a (22) rög­rítőcsavarral. Ugyanis, hogy a zárból ugyan­annyi fog jusson a födél húsába, mint a láda falába, szükséges, hogy a (23) vonal éppen a (24) egyenessel essék össze. Ezen célból tehát a (22) csavart lazítjuk [ez a (22) csa­var a (221 ) hasítékba van vezetve] s a (21) beállícószerkezetet addig igazítjuk, míg an­nak (26) fölülete a ládafödél (25) fölső fölüle­tére nem fekszik, a (23) vonal pedig a (24) választóvonallal nem esik össze. Ekkor a (22) csavart meghúzzuk s a beverés megkez­dődhetik, mely műveletet a következő mó­don eszközöljük: A (121 ) beverőszerszámot a (16) rúdjánál fogva annyira hátrahúzzuk, amennyire ezt a (19) határolópecek meg­engedi, most a (13) zárt a (12) üregbe he­lyezzük úgy, hogy födőlapja a (121 ) szer­szám véglapját érintse. Most az eszközt úgy helyezzük a ládára, hogy annak a (23) jelzésvonala a (24) válaszvonallal összees­sék, mire az eszközt a (15) nyélnél fogva egyik kezünkkel megfogva, másik kezünkkel balta vagy hasonló segélyével a (16) rúd végére erős ütést mérünk, miáltal a (16)

Next

/
Thumbnails
Contents