41441. lajstromszámú szabadalom • Túlhevítő

Megjelent 1908. évi március hó 30-án. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI wBtt HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 41441. szám. V/e/S. OSZTÁLY. Túlhevítő. MISSONG JACOB FŐMÉRNÖK MAJNA/M HÖCHSTBEN. A bejelentés napja 1907 március hó 26-ika. A jelen találmány tárgya oly túlhevítő \ gőzgépek számára, melynél a gőz egy föl­hevített spirális csövön megy át, mely utóbbi rendszeresen öntöttvas testben van ágyazva. A jelen találmány szerint a csövek ak­ként vannak elrendezve, hogy bennök a gőznyomás csak csekély eséssel bír, fűtő fölületük nagy és a gőztúlhevítő lehetőleg tartós. Az eddigi túlhevítőknek igen csekély a hőkihaaználása (körülbelül 50—60%), ezen­kívül tartósságuk is rövid és igen gyakran nagy feszültségesést mutatnak. Ha a túlhevítőt oly magasra építjük, hogy a füstgázok alacsony hőfokkal távoznak el, akkor a csőspirális oly hosszúságot kap, hogy a feszültségesés túlnagy lesz, ameny­nyiben ez nagy nyomásoknál és 40 m.-nél esetleg hosszabb csőnél a megengedett mér­téknél nagyobbá válik, vagy pedig a hen­ger átmérője lesz nagyon kicsiny. A 40 m. hosszú csőspirális a szokásos 36 mm. külső csőátmérőnél 4-8 ma fűtő­fölületet alkot. Az ily túlhevítők ki fútőfö­lületük következtében eddig csak labora­tóriumi vagy hasonló célokra alkalmaz­tattak. Ha a csőspirálisnak belső átmérőjét nö­! véljük, akkor a belső csőfalon a súrlódás az átmérővel arányosan nő és ugyanazon sebesség mellett a belső csőkeresztmetszet­tel, tehát a csőátmérő négyzetével arányo­san csökken úgy, hogy a csőhossz kétsze­res átmérőnél kétszer oly nagy lehet, mi mellett a fűtési fölület négyszer akkora lesz. Minthogy a csövet bezáró négyzetes öntöttvas oldalhosszának megközelítőleg két­szer akkorának kell lennie, mint a cső belső átmérőjének, következésképen a túl­hevítőnek súlya kétszer akkora belső átmé­rőjű csőnél minden m2 fűtőfölület után kö­rülbelül kétszer oly nagy lesz, miért is a belső csőátmérőnek növelése nem gazdasá­gos. Ezeknek a túlhevítőknek tartóssága az öntöttvas nagyobb tűzállósága folytán na­gyobb a kovácsolt vasból készültekénél és a hengereknek chamottal való kibélelése által még tetemesen fokozható, de ekkor a hővezetési együttható kisebbedik és a füst­gázok magasabb hőmérséklettel távoznak, ugy, hogy a hőkihasználás még csökken. Függélyes elrendezésnél még az a nagy előnyük is van a túlhevítőknek, hogy sima, függélyes falaikon nem rakódik le a hamu és térszükségletük is igen csekély. Nagy túlhevítő berendezés számos egymás mellé

Next

/
Thumbnails
Contents