41422. lajstromszámú szabadalom • Derékalj

__ Megjelent 1908. évi március hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41422. szám. Vlll/f. OSZTÁLY. Derékalj. MOEBIUS BRUNO KERESKEDŐ PRÁGÁBAN. A bejelentés napja 1907 junius hó 28-ika. A jelen találmány tárgya derékaljak rugóinak megerősítésére szolgáló berende­zés. A mellékelt rajzon az 1. ábra egy zsinórzattal ellátott ruga­nyos derékaljat tüntet föl fölülnézetben, a 2. és 3. ábra a rúgókapcsot mutatja két különböző nézetben, míg a 4. ábra a kapocsnak a rúgóval és az egymást keresztező rudakkal való össze­köttetését tünteti föl. A rugók zsinórozására a szokásos zsineg helyett kizárólag fémből való sodronyzsine­get használunk, még pedig az (a) rugók egyes sorai közé két-két (b c) sodronyzsi­neget húzunk, melyeket az (r) kereten erő­sítünk meg. Ezen sodronyzsinegeket helyen­kint összefonjuk és más helyeken, két rúgó között elágazva vezetjük úgy, hogy egy négyszögű geométriai alakot zárjanak be s közben mindenik drotzsiineget egy (1) kapocskarika segélyével erősítjük hozzá a tekercsrúgóhoz. A drótzsinegeket a (2)ke­resztezési helyeken is összekötjük egymás­sal. Ezen zsinórzat alkalmazásával elérjük, hogy mindenik tekercsrúgó teljesen szaba­don áll, hozzáférhető, könnyen tisztítható és ha az (1) kapocskarikákat és a (d) oda­erősítő kapcsokat meglazítjuk^ egyenkint, gyorsan kivehető, anélkül, hogy ezáltal a zsinórzat többi része kárt szenvedne. A tekercsrugóknak az (e) és (f) rudakon való megerősítése (d) kapcsok segélyével történik. Ezen kapocskerék drótból állít­tatik elő [és úgy van alakítva, hogy köze­pén egy (3) kengyelt képez, míg (4 5) végén fülszerűen kihajlik. A (3) kengyel és a (4 5) fülek'nem egy, hanem két- kü­lönböző, egymással szöget alkotó síkban feküsznek. A (d) kapocs (3) kengyele az egymást keresztező (e f) rudak közül az (e) rác? fölött és két szaro alsó (f) rúd alatt, elhaladólag helyeztetik el. Azután az (a) rúgó a fölső (e) rúdra helyeztetve, a két (4 5) fülön keresztül huzatik. Ezen hely­zetben a rúgó az. (e) és (f) keresztrudakkal és a (d) kapoccsal oly szorosan egybe van fűzve, hogy a két keresztrúdhoz viszo­nyítva, el nem tolódhat. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Rúgős dérékálj, jellemezve azáltal, hogy az egyes (a) rugók fémből való sodrony­zsinegek által zsinóroztatnak össze úgy, hogy az egyes rúgösorok közé két-két, keresztalakban az (r) kerethez erősí­tett (b c) sodronyzsineg húzatik, me-

Next

/
Thumbnails
Contents