41411. lajstromszámú szabadalom • Fémmatrac rúgós hosszanti szegélyekkel

__ Megjelent 1908. évi március hó 24-én . MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 41411. szám, XV/f. OSZTÁLY. Fémmatrac rúgós hosszanti szegélyekkel. SCHÖBERL J. BÚTORGYÁROS CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1907 májas hó 13-ika. Jelen találmány tárgya rúgós hosszanti szegélyekkel bíró fémmatrac, mely szegé­lyek a matracfölület tőlságos lesülyedését rudak, sínek vagy acélszalagok és effélék alkalmazása nélkül akadályozzák meg, Ezen szerkezet lényege az, hogy egymással csuk­lósan összekötött erős húzott rugók egy különlegesen szerkesztett, főleg hosszirány­han rugékony sodronyhálóval kapcsolatban alkalmaztatnak. Mellékelt rajzon a találmány tárgya van föltüntetve: az 1. ábrán fölülnézetben (a sodronyháló sematikusan) és a 2. ábrán oldalnézetben, A mint ott látható, a matrac az ismere­tes fa- vagy efféle (a) keretből áll, melynek hosszanti oldalai a rúgós szegélyek fölvé­telére szolgáló (b) kivágásokkal vannak el­látva. Hogy a sodronyháló terhelés esetén túlságosan be ne sülyedhessen és a meg­felelő rugalmasság mégis meglegyen, több egymással például kampókkal csuklósan összekapcsolt és a keret oldalfalaiba kife­szítve megerősített (c) tekercsrugót alkal­mazunk és a sodronyhálót velük helyen­ként összekötjük. Ezen (c) rúgók erős drótból készülnek, sűrű tekercseléssel úgy, hogy egyrészt eléggé rugalmasak, másrészt pedig behajlás ellen lehetőleg biztosítva vannak. Hogy a (c) tekercsrugók a matrac meg­terhelésekor túlságos oldaligénybevételt ne szenvedjenek, a matrac tulajdonképeni fek­vőlapjának illetve a sodronyhálónak szer­kezete olyan, hogy főleg hosszirányban rugékony. Emiatt a háló — magában véve ismert módon — bizonyos számú párhuza­mosan haladó (d) hosszanti sodronyból áll, melyek egymással csuklósan (például kam­pókkal) vannak összekötve és végeikkel az (a) keret keresztrészeire vannak erősítve, egyszersmind közéjük egy vagy több (jelen esetben kettő (e) tekercsrúgó van beiktatva. A hosszanti (d) sodronyok a szomszédog kö­zökben egymáshoz képest eltolt sorokba elhelyezett (f) drótok révén csuklós kereszt­összeköttetést nyernek, mely drótok az ol­dalsó (c) tekercsrúgókkal is csuklósan van nak összekötve és használat alkalmával a testhez teljesen simulnak. Ily módon oly acélsodronyrúgós matra­cot kapunk, melynek teljesen rugalmas fekvőfölülete és kellemesen engedékeny, de mégis eléggé szilárd hosszanti szegélyei vannak. Az egymással csuklósan összekötött erős rugók és a különleges, csak hosszirányban

Next

/
Thumbnails
Contents