41384. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izzótestek előállítására elektromos izzólámpák számára

Megjelent 1908. évi március hó 84-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41B84. szám. VII/h. OSZTÁLY. Eljárás izzó testek előállítására elektromos izzólámpák számára. WESTINGHOUSE METALLFADEN GLÜHLAMPENFABRIK G. M. B. H. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 18-ika. Elsőbbsége 1905 junius 10-ével kezdődik. A jelen találmány tárgya eljárás elek­tromos izzólámpák izzó testének vegytiszta bórnitrogénből való előállítására. A bórnitrogént, melynek foszforeskálósá­gát és izzási állandóságát már régóta is­merik, használták már eddig is elektromos lámpák izzó szálainak előállítására. Ezen szálak előállításánál azonban kü­lönböző szerves kötőanyagokat alkalmaz­tak. Ezáltal lehetségessé vált ugyan az izzó testet szálformájúvá alakítani és így vezetővé is tenni, de a bornak a szénnel szemben tanúsított nagy affinitása folytán az izzásnál áramvezető bórkarbid keletke­zett, mely elektrolyt létére, alkatrészeire bomlott. Ez utóbbiak azután a vákuumban lefolyó izzás után könnyen elporlódtak és á száltartó üvegfalára rakódtak. Bórnitrogén-szál helyett tehát bórkar­bid-szál képződött, mely nitrogén-, esetleg cyánlégkörben izzott. Hogy már most a bórnitrogénből elek­tromos lámpák számára, alkalmas, a gya­korlat követelményeinek megfelelő izzó testet állíthassunk ielő, azt a következő eljárásnak vetjük alá: A bórnitrogént, mely fehér alaktalan port képez, vegytiszta állapotban minden kötő­anyag hozzáadása nélkül nagy nyomás mel­lett vékony pálcákká sajtoljuk, amint azt más anyagok fölhasználásánál már tették. Ha az alkalmazott nyomás elég nagy, a nyert pálcák nem porlódnak szét. Nitrogénben eszközölt utólagos izzítás­nál a pálcák, szálak, csövecskék stb. kissé összezsugorodnak és ezáltal kohárenseb­bekké válnak, de azért tiszta bórnitrogén­ből állnak és az eddig ismert, bornitrogén­ből és szénből álló szálaktól főleg abban különböznek, hogy hideg állapotban az arar mot nem vezetik, de fölmelegítésük után jó vezetőkké válnak, míg a bórnitrogén­ből és szénből álló szálak már hideg álla­potban is áramvezetők. Ha a jelen talál­mány szerint előállított izzó testet világí­j tási célokra akarjuk fölhasználni, akkor azt alkalmas módon, pl. nitrogénlégkörben való fölhevítés által előbb vezetővé kell tennünk. Hogy ily pálcák fölhasználásával izzó lámpákat állíthassunk elő, azokat al­kalmas szorító szerkezetek segélyével az áramvezető drótokkal kötjük össze és üveg­körtébe olvasztjuk be. A pálcáktól kétoldalt két, a körtébe be­olvasztott platinadrótot rendezünk el, me­lyeknek végei a lámpa belsejében néhány

Next

/
Thumbnails
Contents