41348. lajstromszámú szabadalom • Készülék sáskák pusztítására

Megjelent 1908. évi március iió 21-én. MAGY. ffefo KI R SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 41348. szám. I/a. OSZTÁLY. Készülék sáskák pusztítására. SÍPOS IMRE GAZDÁLKODÓ LÁTÓKÉPCSÁRDÁBAN ÉS WISZOKI ÉS TSA GÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1906 december hó 6-ika. Jelen találmány tárgya oly készülék, amelynek segélyével a sáskát és a sáska petéket teljesen ki lehet pusztítani. Ezen készüléknek előnye a sáskáknak eddigi pusz­tításával szemben — t. i. eddig részben vizbe fullasztással, részben zászlókkal irtották azokat — az, hogy pontosan, gyorsan és csekély munkaerővel nagy tömegben lehet pusztítani nem csupán a kifejlődött sás­kákat. hanem a bábokat és petéket is. Jelen találmány kiviteli alakját példa­képen a mellékelt ábrák mutatják, és pedig : Fig. 1. ábra a készülék fölülnézete. Fig. 2. a készülék hátul nézete. Fig. a 3. a készüléke—b metszete. A készülék több (1) lánccal egymáshoz kapcsolt (2) lapokból áll, amely lapokra (3) ruganyos drótból kefeszerűleg készített sep­rők vannak erősítve. Ezen (2) fa lapokat az (1) láncon kívül a (4) kampók közvetítésé­vel (5) rúd is össze tartja. Az (5) rúdon (6) vezető kerekek vannak. A (2) lapokra (7) edények vannak erősítve, amelyeknek elülső (8) része alacsony (20—30 cm.) (1) hátulsó (9) része magasabb (körülbelül 1 m. magas). Ezen edényekben víz van. Az egész szerkezetet (10) kampóhoz való kapcsolás­sal emberi vagy állati erővel lehet sáskák­kal és sáska petékkel elárasztott területen húzni. Ha ezen szerkezetet a talajon végig húz­zúk úgy a kefék a talajt folyton söpri k, az azon levő sáskákat és sáska petéket össze morzsolják. A sáskák egy része föl­repül és tova repülni igyekszik. Hogy a nyílirányában el ne repülhessen a szerke­zet előtt járó ember zászlókkal tereli őket vissza és így a sáskák visszafelé akarnak repülni. A sáskák azonban alacsonyan repülvén bele ütköznek (7) bádog edények (9) falába és bele esnek az edényben levő vízbe. Hogy ezen (3) kefékkel ellátott (2) lapok az egyen­lőtlen föld fölületen állandóan hozzá simul­janak a talajhoz, ezért áll a szerkezet több egymáshoz kapcsolt (2) részből. Ezan (2) részeket hátul össze köti az (1) lánc amely hajlékonyságánál fogva lehetővé teszi, hogy amint a Fig. (2) mutatja, a (3) söprűk kö­vethessék a talaj besüppedéseit és emelke­déseit állandóan horzsolva azt a sáskák pusztítását biztossan végezhessék. Ezen ké­szülékek szélessége egy néhány méter és hogy a fölrepülő sáskák sem előre Bem ol­dalra ne repülhessenek, a készüléknél kell

Next

/
Thumbnails
Contents