41327. lajstromszámú szabadalom • Légkifuvató berendezés forgó palacktöltő gépek számára

Megjelent lí)08, évi március hó 21 -é n. MAGY. Kii*. SZABADALMI ^Bg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41327. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Lógkifúvató berendezés forgó palacktöltő gépek számára. PINDSTOFTE ANDERS ANDERSEN GYÁROS FREDERIKSBERGBEN. A bejelentés napja 1907 szeptember hó 26-ika. Az eddig ismeretes forgó palaczktöltő gé­peknél, melyeknél a betöltendő folyadéka telep tartályaiból zárt töltő tartályba ve­zettetik, honnét aztán töltő csöveken át a töltő tartályon alkalmazott palackokba fo­lyik be, a palackokból kihajtott levegőt magán a folyadíéktartályon át vezetjük ki, mely megfelelő kifúvató szeleppel, rende­sen úszószeleppel van ellátva. Ezen elrendezés azonban ama nagy hát­ránnyal jár, hogy a palackokból kihajtott, többé-kevésbbé meleg levegő a folyadék­tartály légterét megtölti és az ebbe veze­tett folyadékkal állandó érintkezésben áll, ami sok esetben, pl. sör letöltésénél, a fo­lyadékra káros befolyássál van. Az említett hátrány a jelen találmány tárgyánál ki van küszöbölve, Ezen talál­mányt az jellemzi, hogy a töltő csövek mindegyike mellett alkalmazott légkifú­vató csövek közös légkifúvató csatornába toíkollanak, mely a folyadéktartályon kí­vül van elrendezve, és a folyadéktartálv­ban uralkodó nyomás által befolyásolt ki­fúvató szeleppel van ellátva úgy, hogy á palackokból kihajtott levegő a folyadék­tartályba befolyó folyadékkal nem juthat érintkezésbe. A találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve, nevezetesen az 1. és 2. ábra a 3. ábra A—R és C—D vonalai szerinti függélyes metszetek, a 3. ábra a gép fölíilnézete, és a 4. ábra egy részlet metszete nagyobb léptékben. A mellékelt rajzon (a) a gép forgó ten­gelye, (b) a folyadéktartály,, melybe a fo­lyadék a telep tartályából a (c) csövön át vezettetik; ezen (c) cső számáfa a(d) tö­mítő szelence szolgál vezetékül. A folyadéktartály fenekénél (e) szájré­szek által vezetett, alul zárt, több (f) töltőcsővel van ellátva, melyek végük kö­zelében oldalvást alkalmazott Cg) nyílással bírnak, melyeken át a folyadék a csőre dugott, a szájjrésaek felé fölfelé szorított és (i) taxtóasztalok által alátámasztott (h) palackokba folyik le. Az (f) töltőcsövek mindegyike mellett (k) légkifúvató cső van alkalmazva, mely a szájrészen át szwitén a palacknyakba nyú­lik be. Ezen összes (k) csövek fölső vég&i a f o ly adé ktartá lyon kívül elrendezett, kö­zös (1) légkifúvató csőbe torkol lanak, mely, miként látható, manométerrel lehet fölsze­relve és a folyadéktartályban lévő nyor

Next

/
Thumbnails
Contents