41296. lajstromszámú szabadalom • Önműködő nyomáskésleltető szerkezet

Megjelent 1908. évi március lió 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41296. szám. XIX/f. OSZTÁLY. Önműködő nyomáskésleltető szerkezet. GESZTESY JÁNOS CS. ÉS KIR. SORHAJÓHADNAGY PÓLÁBAN. A bejelentés napja 1906 december hó 27-ike. Jelen találmány szerkezetre vonatkozik, melynek célja az, hogy a nyomóléggel vagy más gázokkal hajtott motorok nyo­mása — mint amily motorok főleg auto­mobiltorpedók részére alkalmaztatnak — az üzem kezdetén tetszés szerinti mér­tékre redukáltassék és bizonyos idő eltel­tével ezen nyomáscsökkenés ismét önmű­ködően kikapcsoltassék, azonban csak a nyomásnak egészen a teljes nyomásig való fokozatos növelése mellett. Ezáltal elérjük, hogy 1. a torpedómótor mindig csak lassan indul meg és vizén lévő készülékekről tör­ténő lancirozásoknál a torpedómótomak azon időben való törését elkerüljük, ami­kor a propeller még a levegőben dolgo­zik; 2. egy gyújtókészüléknek, az üzemlevegő teljesítményének növelésére való alkalma­zásánál a gyújtókészülékben a feszültség a gyújtás előtt csökkentetik, mely feszült­ségcsökkenés által a gyújtásnál túlságos nyomásnövekedést elkerüljük; 3. hogy a fokozatos nyomásnagyobbodás által a gépben a kenőolaj önmagától való meggyulladását és robbanását elkerüljük, ami a nyomólevegőnek a beeresztő szelep hirtelen nyitása folytán a gépbe való hir­telen beáramlásánál gyakran megtörténik. A rajzon hosszmetszetben föltüntetett szerke­zet a légtartánytól a mptorhOz, ill. a fűtő­készülékhez haladó légvezetékbe kapcsol­tatik be és egy hengeres (a) hüvelyből áll, melyet a (b) közfal két részre oszt. A fölső rész a (c) csőtoldat által a légtar­tánytól jövő légvezetékkel, az alsó pedig a (d) csőtoldat által az indítószelephez haladó vezetékkel van összekötve. A (b) közfal hengeres lyukkal bír, me­lyet egy hengeres, fölfelé kúposán véko­nyodó (e) dugattyú tölt ki. A hengeres (a) hüvely alsó része (f) hengerré szélesedik ki, mely glicerinnel vagy más folyadékkal van megtöltve és melyben (g) dugattyú van elrendezve, mely az (e) dugattyúval a (h) dugattyúrúd útján összeköttetésben áll. Az (a) hüvelyt az (f) hengertől (i) közfal választja el, mely szintén hengeres lyuk­kal bír; utóbbin a (h) dugattyúrúd hatol át. A (g) dugattyú kis (k) csatornával bír, melyen a dugattyú lefelé való mozgásánál glicerin nyomatik át. Az (e) dugattyú és az (i) közfal között (1) rúgó van elhe­lyezve, mely a kettős dugattyút minden­kor fölfelé nyomja. A fölső (e) dugattyú a (b) közfal hengeres lyukába és az alsó

Next

/
Thumbnails
Contents