41290. lajstromszámú szabadalom • Eljárás erősen koncentrált, tiszta salétromsav gyors előállítására

Megjelent 1908. óvl március hó 18-án. MAGY. ^JW KIR. SZABADALMI lm HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41290. szám. IV/h/i- OSZTÁLY. Eljárás erősen koncentrált tiszta salétromsav gyors előállítására. VALENTINER & SCHWARZ CÉG LEIPZIG-PLAGWITZBEN. A bejelentés napja 1907 március hó 20-ika. A jelen találmány tárgya eljárás erősen koncentrált, igen tiszta salétromsavnak gyors előállítására. Bebizonyult ugyanis, hogy a salétrom (nátriumsó) légüres vagy légritkított térben gyorsabban bontható el, ha arról gondos­kodunk, hogy az elbontáshoz szükséges kén­sav a salétromsavat az egész művelet alatt minden oldalon körülvegye. A salétromsavnak az eddig használatos vakuumeljárás szerinti előállításánál az egész készülékben bizonyos légüresség uralkodik, ami azzal a hátránnyal jár, hogy a salé­trom a kénsavon úszik és a lepárlás meg­lassíttatik. A salétromsav előállításánál a jelen el­járás szerint öntött vasretortát alkalmazunk, melybe nátronsalétromot és kénsavat ada­golunk. Az elvonuló gázokat nagy gyűjtő­tartályhoz csatlakozó kigyócsőhűtőben kon­denzáljuk ; a nem teljesen kondenzált salé­tromsavas gázok számára még külön tar­tályokat vagy efféleket rendezünk el, me­lyekbe részint vizet, részint pedig mésztejet adagolunk. Az egész készülék légszivattyú­hoz van csatolva. A tüzelés megindításánál a salétromnak a kénsav által történő elbon­tása is megindúl, mikor egyidejűleg a lég­szivattyút is működtetjük. A retorta fölött a gázok elvezetésére szolgáló csőcsonkban a gázokat lefojtjuk, vagyis a vezetőcsövek keresztmetszetét azáltal szűkítjük, hogy az elvonuló gázok útjába valamely ellenállást, például lyukasztott lemezt iktatunk úgy, hogy a gázok átáramlása a csökkentett keresztmetszet folytán olyan gyors, mint eddig volt, nem lehet, mert azok nem tá­vozhatnak többé egészen szabadon el. E lefojtással azt érjük el, hogy a fejlődött salétromsavgázok a retortában bizonyos nyomást fejtenek ki és erősebb légritkítás csak a kondenzációs térben mutatkozik. Ezzel az elrendezéssel ismét az a célunk, hogy a salétrom — mely légüres vagy lég­ritkított térben a kénsavon úsznék, miáltal a lepárlás nagy késedelmet szenvedne — a kénsavba alámerüljön, hogy a sav azt I minden oldalról körülvegye, és a nitrátot gyorsan elbonthassa; azonkívül a kénsav nyomás alatt sokkal erélyesebben hat a salétromra. A lefojtott gázok a kigyócsőhűtőben részben kondenzálnak. A hűtőcső kifolyató­része annyira meg van hosszabbítva, hogy az az első fölfogótartály fenekéig ér. A kondenzált salétromsav e tartályban össze­gyűl és ott folyadékzárt képez. Az utána áramló gázok pedig arra kényszeríttetnek,

Next

/
Thumbnails
Contents