41253. lajstromszámú szabadalom • Változtatható áttétel

Megjelent 1908. évi március hó 12-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41258. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Változtatható áttétel. BREVETTO CARBONE & C° CÉG MILANÓBAN. A bejelentés napja 1907 május hó 30-ika. Jelen találmány tárgya változtatható át­tétel, melynek segélyével a sebesség vál­toztatásánál lökésnélküli, nyugodt járást, könnyű kezelést és biztosságot érünk el, emellett a fogaskerekek vagy dörzstár­csák elmaradása folytán a szerkezet tartós­ságát és hatásfokát növeljük és a sebes­séget zérustól a maximális értékig folyto­nos átmenettel változtathatjuk. Habár a ta­lálmány tárgyát képező áttétel főképen mo­torkocsik és hasonlók számára szolgál, tet­szőleges szerkezetű turbinákkal, elektromo­toroknál stb. is alkalmazható minden oly esetben, amidőn változtatható sebességgel kell áttételt eszközölnünk. A mellékelt rajzban 1. és 2. ábra a szerkezet elölnézete két különböző helyzetben. 3. ábra a szerkezet vízszintes metszete és 4. ábra annak függélyes metszete. Az ábrákban (b) a hajtó és (r) a változó sebességgel hajtandó tengely. A (b) hajtó­tengely végén az (s) hüvely az (el) villa, (f) emelő és (g) kézikerék segélyével eltol­ható és a (d) csuklós tag és (e) szögemelő közvetítésével a (b) tengellyel együtt forgó (a) hüvelyt a (b) tengelyhez képest ily mó­don többé vagy kevésbé excentrikusra állít­hatjuk. Az (a) hüvelyre megfelelő számú a rajz szerint négy (h) emelő van forgathatóan ágyazva és végeiken (1) karokkal van csuk­lósan összekötve. Ezen (1) karok végei, amint a 3. ábrából látható, kúpalakban van­nak lerézselve. Az (1) karok tengelyével pár­huzamos tengelyeken az (n) kúptárcsák vannak lazán ágyazva, melyekhez az (1) karok kúpos részei hozzáilleszkednek a 3. ábrában látható helyzetben. Az (n) tárcsá­kat hordó tengelyre (m) karok vannak még lazán ágyazya, melyek az (1) karokat az (n) tárcsák középpontjától megfelelő távolság­ban tartják. Az (n) tárcsák forgását (t) fo­gaskerekek vagy esetleg láncok segélyé­vel vagy más módon visszük át az (r) tengelyre. Ha, amint az 1. ábrában látható, az (a) hüvely a (b) tengely meghosszabbításába esik, a (b) tengely forgása egyáltalában nem vitetik át az (r) tengelyre, mert a (h) emelők lazán vannak a helyben forgó (a) hüvelyre ágyazva. Ha az (r) tengelyt bizonyos sebességgel forgásba hozni kívánjuk, úgy a (g) kézike­rék segélyével az (e) hüvelyt el kell tol­nunk, miáltal az (a) hüvely a (b) tengely­hez képest excentrikus helyzetbe jut és forgattyúmozgást végez. Ennek következ-

Next

/
Thumbnails
Contents