41225. lajstromszámú szabadalom • Újítás közös tokban elrendezett telefonnal és mikrofonnal bíró telefonkészülékeken

Megjelent 1908. évi március hó 7-én. MAGY. ^JW KIK. SZABADALMI wBB f HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41225. szám. vil/j. OSZTÁLY. Újítás közös tokban elrendezett telefonnal és mikrofonnal biró telefonkészülékeken. AKTIEBOLAGET NAUTISKA INSTRUMENT CÉG STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1906 február hó 9-ike. Megpróbálták már az olyan telefonkészü­lékeknél, melyeknél a mikrofon ós a tele­fon (hallgató) közös tokban vannak elren­dezve, a telefonban éneklő hangok kelet­kezését megakadályozni és pedig azáltal, hogy a mikrofónmembíránt a telefonmíim­bránhoz képest lejtősen rendezték el úgy, hogy a telefonmembrán rezgései a mikro- ' fónmembránra nem merőlegesen terjednek | tovább, tehát e membránra csak kis mér­tékben vagy egyáltalában nem lehetnek ha tással. Tapasztalták azonbían, hogy a mi­krofónmembrán ezen ferde elhelyezésével a kivánt cél nem volt mindig elérhető, ami a jelen újabb elr endezés föltalálását vonta maga után, melynek segélyével a telefon fönt említett «éneklése» vagy «zöngése» teljesen kiküszöbölhető. Ez elrendezés, mely a mellékelt rajzon mjkrotelefonon való alkalmazásában, met­szetben van bemutatva, abban áll, hogy az (a) mikrofónmembrán és a (b) telef onmern­brán közt vezető vagy nem vezető anyag­ból való görbe fölületű (f) ernyő vagy tárcsa van elrendezve, mely legcélszerűb­ben parabolikus alakú, ámbár más, a kö­zéppontból kiindulólag, szimmetrikusan gör­bülő alakkal is bírhat. Tapasztaltuk, hogy a membránok közt, elrendezett ezen (f) er­nyő vagy tárcsa a (b) telefonmembrán rezgéseinek az (a) mikrofónmembránra való átterjedését teljesen meggátolni képes, mely célból, az ernyőnek, vagy tárcsának, amint ezt kísérletek igazolták, okvetlenül görbe fölületűnek, tehát nem síklap úriak, kell lennie. Célszerűnek mutatkozott a görbe fölületű tárcsának oly módon való elrendezése, hogy annak homorú fölülete a (b) telefonmembrán felé legyen fordítva, de kitűnő eredményeket értünk el megfor­dított elhelyezésű tárcsával is. SZABADALMI IGÉNY. Újítás közös tokban elrendezett telefonnal és mikrofonnal bíró telefonkészüléke­ken, azáltal jellemezve, hogy a mikro­fon- és telefonmembrán közt, a közép­pontból kiindulólag szimmetrikusan gör­bülő (f) ernyő, vagy tárcsa van elren­dezve. (1 rajzlap melléklettel.) 'ALIAS REUVÉNV TAWASÁO NY0M6ÁM BÜSAPTTTTO

Next

/
Thumbnails
Contents