41212. lajstromszámú szabadalom • Belső tüzelésű gőzkazán

Megjelent 1908. évi március hó t-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41212. szám. V/e/3. OSZTÁLY. Belső tüzelésű gőzkazán. BRÜNLER OSCAR HEINRICH ULR1CH MÉRNÖK ÉS KETTLER GEORG HEINRICH GYÁROS OSTERNBURGBAN. A bejelentés napja 1907 május hó 17-ike. •j elen találmány olyan gőzkazánokra vo­natkozik, melynél a fűtőláng közvetlen érintkezésben áll a kazán vízzel. A találmány lényege abban áll, hogy ia láng nagyságához képest aránylag mély edényben a láng csak kevéssé "merül a vízbe úgy, hogy a forró gázok csak a leg­fölső vízrétegeken vonulnak át és midőn a víz fölszinére emelkednek, a vízben meg­tett rövid úton gőzt, vízrészecskéket és párákat ragadnak magukkal. A folyamat hasonló ahhoz, amely végbemegy, midőn kovácsolás alkalmával az izzó acéldarabot edzés céljából kissé a víztartóba merít­jük. A kazán nagy víztartalma ezen hevítési módnál nem jön forgásba úgy, hogy a ka­zán oldalfalain nem, válik ki kazánkő. Az ásványos alkatrészek hólyagos iszap alak­jában a fenékre ülepednek. A mechani­kailag tovaragadt vízrészecskékkel és pá­rákkal keveredett gőzt a jelen berende­zésnél a fűtőlángnak egy elágaztatott ré­sze kiszárítja és túlhevíti úgy, hogy a gőz csak ekkor ér|i el azon hőfokot, mely a gőzfeszültségnek megfelel és amely túlhe­vítős által még tovább is fokozható. Az el­ágazó láng kilépési nyílását ugyanis na­gyobbá vagy kisebbé tehetjük és ezáltal a gőz tűlhevítésének fokát tetszőlegesen sza­bályozhatjuk. A mellékelt rajz a gőzfejlesztőt füg­gélyes metszetben tünteti föl. A (b) lángzó torkolata csak kevéssé me­rül a kazánban lévő víz, fölszine alá. A lángzó ismert módon sűrített levegővel és folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal tápláltatik. A (b) lángzó tói egy (c) cső ágazik el, mely egy (f) dugattyúsaelepet tartalmazó (d) hüvellyel áll összeköttetésbien, mely vi­szont az (e) elvezető csőbe torkol. A lángzó hője által fejlesztett gőz s a vele keve­redett vízrészecskék és párák az (e) csőbe áramolnak és az (f) dugattyúszelep fö­lött képződött láng által megszárítva, tel­jesen gőzzé alakulnak át, és túlhevíttet­nek. Az (f) dugattyúszelep beállítása által a túlhevítés foka tetszőlegesen szabályoz­ható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Belső tüzelésű gőzkazán, jellemezve egy, a víz fölszine alá csak kevéssé me­rülő lángzó c ső által, melyből a láng egy részét elvezető és a gőzcsőbe torkoló

Next

/
Thumbnails
Contents