41204. lajstromszámú szabadalom • Párisító kés

Megjelent 1908, évi március nó H-én. • - • MAGY. ^ KIR. ' SZABADALMIHIVATAL SZABADALMI L-EIKAS 41204. szám. X/a. OSZTÁLY. Párosító kés. SOMOGYI GÁBOR PUSKAMÜVES S0M0GY-CSURGÓN. A bejelentés napja 1907 május hó 21-ike. Jelen találmány tárgya párosító kés, mely úgy a fá- és szőllőpárosításnál, mint zöld oltásnál egyaránt használható. Az ed­digi párosító vagy oltó szerszámokkal szem­ben igen egyszerű szerkezete és kezelési módja által tünjik ki. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmánybeli párosító kés oldalnézete nyitott pengével és behelyezett párosítandó ággal, a 2. ábra ugyanennek oldalnézete zárt p en­gével, a 3. ábra a párosító kés fölülnézete, me­lyen az ágnak már lemetszett része pon­tozva van föltüntetve, a 4. ábra pedig metszet a 3. ábra A-B vonala szerint. í A párosító kés (1) nyelére a (3) csap­szög segélyével és ezen utóbbi körül el­forgathatóan a (2) metsző penge van erő­sítve. A (2) penge szabad végére az át­menő (5) gomb vall erősítve, mely a kés használatánál ütköző gyanánt szolgál, hogy — 'mint azt a 2. ábra láttatja — a metsző él az (1) nyél alsó széle alá ne kerülhes­sen s így a kéz megsérülését lehetetlenné tegye. Az (1) nyél fölső oldalán a (6) mélye­dés van hosszirányban kiképezve, melybe | az elvágandó (7) ágat vagy galyat helyez­zük. A mélyedés iránya és a nyélnek (8) sima véglapja, melyhez a (2) penge elfor­; gása közben hozzásimul, meglehetősen he­gyes szöget képeznek egymással úgy, hogy az elmetszett ágon kellő párosító fölülete­ket nyerünk. A párosító kés kezelése következőképen történik: Az elmetszendő (7) galyat a (6) mélye­désbe fektetjük és a bal hüvelykujjat a kés nyeléhez szorítjuk; ezután a jobb kéz ujját vagy ujjait (a hüvelykujj kivételé­vel.) az (1) nyél elülső vége alá tesszük és a penge (5) gombját a jobb hüvelykujjal az 1. ábrán berajzolt nyíl irányában el­í forgatjuk és megnyomjuk, miáltal a penge a galyat elvágja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Párosító kés, jellemezve a kés nyelére ennek sima véglapja mentén elforgatha­tóan erősített (2) penge által, mely a nyél fölső lapján hosszirányban kiképe­zett (6) mélyedésbe fektetett galyat vagy ágat a irélyedésből kiálló részén lemetszi. 2. Az 1. alatt védett párosító kés foganar i tosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents