41184. lajstromszámú szabadalom • Folyadékfékes visszafutó csővel bíró löveg

Megjelent 1908. évi február hó 548-án. MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41184. szám. XIX/b. OSZTÁLY. Folyadékfékes, visszafútó csővel bivó löveg. LAUBER OTTO MÉRNÖK ÉS BÖMINGHAUS FERENC MÉRNÖK ESSENBEN. A bejelentés napja 1907 április hó 23-ika. Találmányunk tárgya visszafutó csővel bíró löveg, melynél a folyadékfék egyik része a visszafutás hosszának szabályozása céljából a lövegcső eleválásánál önműkö­dően áll be. Találmányunk egy foganatosítás! alakja a csatolt rajzon látható, hol az 1. ábra a visszafutó csővel bíró lövegnek a találmány szempontjából számbajövő ré­szeit részben oldalnézetben, részben függé­lyes metszetben ábrázolja, a 2. és 3. ábra metszet az 1. ábra 2—2, illetve 3—3 vonala szerint balfelől nézve, a 4. ábra a 2. ábra egy részlete a részek más állásánál, az 5. ábra nagyobb léptékben a 2. ábrán látható berendezés egy módosított fogana­tosítási alakja és a 6. ábra metszet az 5. ábra 6—6 vonala szerint. Elsősorban az 1—4. ábrán látható foga­natosítási alakot fogjuk ismertetni. Ennél az (A) lövegcső a (B) vezetőpályán van vezetve, mely a (bl) karjaira szerelt vízszintes csőcsapok útján a (C) fölső löveg­talpon van forgathatóan ágyazva. A csőcsa­pok közül a rajzou csakis az egyiket ábrá­zoltuk. A (C) fölső lövegtalp a (B) vezető­pályával magasságiránybeállítógép útján van kapcsolva és a (D) alsó lövegtalphoz viszo­nyítva az ebbe ágyazott függélyes (cl) csap körül forgatható el. A rajzon nem ábrázolt iránygépek telje­sen tetszőleges, ismert szerkozetű gépek lehetnek. A (B) vezetőpályaszekrényben a hydrau­likus (E F) fék és a (G) előretoló rúgó van elrendezve, az (E) fékhenger a löyegcső­fenék (al) szarvával mereven van kapcsolva, míg az (E) dugattyúrúd a (B) vezetőpálya­szekrényt elzáró (L) süvegben forgathatóan, de el nem tolhatóan van ágyazva. A fék­dugattyú az (F) dugattyúrúddal mereven kapcsolt (H) dugattyútestből és (J) forgó­tolattyúból áll, a fékező folyadéknak a fék­henger egyik kamrájából a másikba való átvezetésére a (H) dugattyútestben és (J) tolattyuban (hl), illetve (il) átvezetőnyílások vannak kiképezve Az (J) forgótolattyú (i2) toldata a fékhenger falában kiképezett ex­centerhoronyba fogódzik. A (B) szekrény belsejében a szekrényre szerelt (b3) csapágyakban az (F) dugattyú­rúdhoz párhuzamosan egy (K) tengely vaa

Next

/
Thumbnails
Contents