41158. lajstromszámú szabadalom • Újítás hőkicserélőkön és gőzfejlesztőkön

Megjelent 1908. évi február hó 38-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI TOra HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41158. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Újítás hőkicserelőköu és gőzfejlesztőkön. DR FRIEDENTHAL HANS MAGÁNTANÁR NICOLASSEEBEN. A bejelentés napja 1907 augusztus hó 2-ika. A jelen találmány hőkicserélőkre, QZctZ általában olyan készülékekre vonatkozik, melyek kazánok, gőzfejlesztők, sűrítők és túlhevítők gyanánt szolgálhatnak. A talál­mány célja ezen készülékeket olyan szer­kezettel látni el, mely által, a már is­mertté vált készülékekhez viszonyítva, a hőfölvevő fölületek nagyobbakká válnak és ezenkívül a hővezetés is fokoztatik Úgy, hogy a készülék egyes részeinek túl­hevítése elő nemi fordulhat. A mellékelt rajzokon az 1. ábra vízszintes metszetben tüntet föl egy hőkicserélőt, mely több, egymás fö­lött keresztbe elrendezett csőrendszerből áll, a 2. ábra az 1. ábrán keresztül az (A) nyíl irányában vett függélyes metszet, a 3. ábra a találmánynak egy olyan kivi­teli alakját tünteti föl, mely gőzfejlesztő gyanánt alkalmlazható előnyösen, míg a 4. ábra a 3. ábrán keresztül vett víz­szintes metszet. Az 1. és 2. ábrában föltüntetett kiviteli alaknál több, egymással keresztben elren­dezett csőrendszert alkalmazunk, melyek­nek falai hővezető, fémes összeköttetésben állanak egymással. Az egyik rendszer (a) csövei, melyek pl. négyszögű keresztmetszettel bírnak, közö­sen a (b) kamrákba nyílnak, melyek (h) bevezető- és (i) kibocsátó csődarabbal van­nak ellátva (2. ábra). Az (a) csövekhez szög alatt van fektetve és 'azzal közvetlen fémösszeköttetésben áll a (c) csőrend­szer, melynek csövei az (f) és (g) csőda­rabokkal ellátott (d) kamrákba torkolla­nak (1. ábra). Az (e) válaszfalak arra szol­gálnak, hogy az ellenáramban való veze­tés elve érvényesíthető legyen; ugyanis az ilyen válaszfalak segélyével a hőkicserélő­ben alkalmazott folyadékok, illetve gázok vagy gőzök útja szabályozható. A két keresztbe fektetett csőrendszer­nek fönt leírt elrendezés© folytán, igen nagy hővezető fölületet lehet igen kis térre összeszorítani. Azonkívül ezen elrendezés által, melynél megrongálódásnak kitett ré­saek nemj fordulnak elő és amelynél az egész hőkicserélő egyetlen egy szilárd töm­böt képez, elérjük azt, hogy minden egyes cső, a keresztbe fektetett csövek folytán úgy dolgozik, mintha fűtőbordákkal volna ellátva. További nagy előnye még ezen el­rendezésnek, hogy minden helyi fölmele­gedés gyorsan átterjed az egész csőrend­szerre, miáltal, ellentétben más szerke­zetekkel, a csövek túlhevülése vagy átiz-

Next

/
Thumbnails
Contents