41130. lajstromszámú szabadalom • Készülék gabonakévék és hasonlók kötözésére

Megjelent 1908. évi február hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41180. szám. X/a. OSZTÁLY. Készülék gabonakévék és hasonlók kötözésére. NITSCHE RUDOLF FÖLDBIRTOKOS LICHTEWERDENBEN. A bejelentés napja 1907 június hó 20-ika. Jelen találmány gabonakévék, szénakote­gek, gyapjugöngyölegek stb. kötözésére szolgáló készülékre vonatkozik, mely az eddig ismert ilyfajtájú készülékekkel szem­ben egyszerű szerkezete, könnyű és kényel­mes kezelése által tűnik ki és mellyel tet­szésszerinti nagy kévéket, illetve anyag­kötegeket tetszésszerinti nyomással kötöz­hetünk. A találmány lényege abban áll, hogy a készülék háta több, egymással csuklósan összekötött részből áll, melyek a két szélső kar összenyomásánál rugalmas szalagok gyanánt hatnak, anélkül, hogy emellett ezek hátrányaival bírnának. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra a készülék nézete. A 2. és 3. ábra a két emeltyűkar oldal­nézete. A két (1, 2) emeltyűkar az egymás fölé fordított oldalakon (3) sínekkel van ellátva, melyek egyrészt a készülék jobb kezelé­sére, másrészt a kévére nyomást kifejtő fölület növelésére szolgálnak és melyek (4), illetve (5) kivágásokkal vannak ellátva, azon célból, hogy a készülék mindaddig a kivánt sajtoló helyzetben tartassék, míg a kévét vagy hasonlót egy alkalmas kötöző­eszközzel, mint zsinórral, dróttal vagy ha­sonlóval összekötöztük. Az (1, 2) emeltyű­karokkal (6) tagok vannak csuklósan össze­kötve, melyek közül minden második célszerűen két hevederből áll. A két heve­derből álló tagok két-két (7) ütközőcsappal vannak ellátva. A csak egy hevederből álló tagok két vége kivágással bír úgy, hogy két kiugrás képeztetik, melyek ütközők gyanánt hatnak és a lánctagok kölcsönös elforgását határolják. A készülék követ­kezőképen működik: Az (l) emeltyűkart a kötözendő kéve vagy hasonló alá toljuk és pedig oly mó­don, hogy a gabona, széna stb. a karra fölfekszik. Ezután a két emeltyűkart oly módon nyomjuk egymás felé, hogy a (2) kar az (1) kar fölé kerüljön. Az (1), illetve (2) karra kifejtett nyomás először a (7) ütközőcsapok közvetítésével az első csuklós két hevederből álló (6) tagra vitetik át, mely az ütközőcsap segélyével a vele csuk­lósan összekötött egyszerű tagot működteti. Utóbbiról a nyomás a következő tagra vitetik át és így tovább, míg végül az egész csuklósláncz az emeltyűkarokkal együtt sugárirányban egyenletes erővel hat a saj­tolandó anyag összes oldalaira. Miután a kivánt sajtolást elértük, akkor a készülé­ket rögzítjük, hogy a kévét vagy hasonlót

Next

/
Thumbnails
Contents