41126. lajstromszámú szabadalom • Kettős takaréktűzhely

az ezen vezetékben levő gázokkal össze­elegyednek és a vezetéket együttesen hagy­ják el. A harmadik vezetékben a 6. ábrán lát­ható módon az (m, n) nyelvek vannak el­rendezve, melyek a gázokat hosszabb üt leírására kényszerítik. A rostély sajátosságát annak oly módon való kettős elrendezése képezi, hogy az égési gázok úgy a rostély oldalán, mint a rostély előtt elvonulhatnak. A találmány tárgyának további előnye, hogy a csövek és melegítők hullámos bá­dogból vannak előállítva, minek folytán az égési gázok azokat hosszabb úton érintik ós a meleg jobb kihasználása éretik el. Hasonló célt szolgálnak a szintún hullámos bádogból készült (s) lapok, melyek a meleg föltartására szolgálnak. A melegítők a jelen találmány tárgyánál oly módon vannak elrendezve, hogy a tar­tály mellső oldaláról kezelhetők, az eddig ismeretessé vált tűzhelyekkel ellentétben, melyek melegítői csak oldalról hozzáfér­hetők. A füstvezetékben a ventilátor által képe­zett (r) huzammutató van elrendezve; a ventilátor szárnyaival mutató berendezés van összekötve úgy, hpgy a huzam a toló­kák segélyével a célnak megfelelően szabá­lyozható. Új továbbá a jelen találmány tárgyánál a hátsó fal elrendezése, mely az 5. ábrán látható módon a szomszédos szobába nyúló (b) toldattal van ellátva és a kályha pótlá sára szolgálhat. Nyáron, amikor ezen részt nem akarjuk kályhakép használni, a veze­ték ezen része a tolóka által elzárható. Ha a tűzhelyet, illetve kemencét nagyobb számú személy számára akarjuk használni, az ösz­szes (I., II., III.) vezetékeket nyitjuk, ami ál­tal az összes meleg főképen az első (d) me­legítőhöz vezettetik. Ily módon a melegnek csak kis része fog a kemencét körülvevő térbe sugárzani. A tűzhely jelen elrendezésénél a melegí­tők az eddig ismeretessé vált szerkezetek­kel szemben a tűzhely teljes szélességében annak hátsó faláig terjednek. A második (e) melegítőben az ételek fő­zése nélkül melegen tarthatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kettős takaréktűzhely, jellemezve a le­vegő megosztott hozzávezetése és az égési gázok megosztott elvezetése által, a tüzelőanyag előnyös kihasználása cél­jából. 2. Az 1. igényben végett tűzhely foganato­sítási alakja, jellemezve a kettős rostély elrendezése által, mely rostélyról a fütő­gázok úgy elül, mint oldalt elrendezett vezetékeken át elvonulhatnak. 3. Az 1. 'és 2. igényben védett tűzhely fo­ganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a tűzhelyben elrendezett sütőcsö­vek és melegítők a meleg jobb kihasz­nálása céljából hullámosított bádogból vannak készítve. 4. A 2. és 8. igényben védett tűzhely fo­ganatosítási alakja, jellemezve a hullá­mos fémből (bádogból) készült melegföl­tartók által. 5. Az 1—4. igényben védett kettős tűzhely foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a melegítők a tűzhely egész szé­lességén át annak hátsó faláig terjednek. 6. Az 1—5. igényben védett tűzhely foga­natosítás! alakja, jellemezve a hátsó fal elrendezése által, mely fal esetleg befa­lazható és a szomszédos szobába nyúló kiugrással látható el. -(4 rajzlap melléklettel.) HM wazvtNVTteMaio NVMWLM HIUWO

Next

/
Thumbnails
Contents