41114. lajstromszámú szabadalom • Számolószerkezet taxaméterekhez

Megjelent 1903. évi február hó 24én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41114. szám. VII/c. OSZTÁLY. Számláló szerkezet taxaméterekhez. MAGYAR TAXAMKTER TÁRSASÁG WIRKMANN ÉS TÁRSA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 májas hó 7-ike. A taxamétereknél lendesen három szám­láló lapot szoktak alkalmazni, hogy a meg­tett útért járó díjat fillérekben, koronákban és tizkoronákban föltüntessük. A filléreket jelző lap minden egyes körülforgás után egy-egy foggal elforgatja a koronákat jelző lapot és az utóbbi ugyanily módon tovább­mozgatja a tízkoronákat jelző számláló la­pot. Az első, fillérjelző lap rendesen csak egy foggal van ellátva, minthogy egy tel­jes körülforgást kell végeznie, hogy a szom­szédos számlálólapot egy foggal elforgassa. A filléres számlálólap tengelyére egy ki­lincskerék van ékelve, mely a három foga­zott tárcsát mozgatja és melynek annyi foggal kell bírnia, a hány szám van a fil­léres számlálólapon. Ha ezen elrendezést például oly díjsza­bással ellátott taxamétereknél akarnók al­kalmazni, mely a budapesti díjszabásnál van tervbe véve, ahol automobiloknál az első 3000 méterért 2 K 50 fii., minden további 1500 méterért 50 fii. jár, úgy a filléres számlálólapnak egy fordulhat közben csak 50 és 00 számokat kellene jeleznie és a kilincskeréknek csak két foggal szabadna ellátva lennie. Azonban általánosan ismere­tes, hogy azon készülékek, melyeknek ki­lincskereke nincB legalább 8—10 foggal ellátva, bizonytalanul működnek. Jelen találmány ezen hátrányt azáltal küszöböli ki, hogy a filléreket mutató szám­lálólapon pl. az automobiloknál megötszö­rözzük a jelzések számát, a tárcsát egy fog helyett öttel és ennek megfelelően a ki­lincskereket kettő helyett tíz foggal látjuk el. A filléres számlálólap minden fordula­tánál tehát a koronákat jelző lap öt foggal forgattatik el. Ugyanígy alkalmazható a találmánybeli berendezés a kétfogatú bérkocsiknál, me­lyeknek tervezett díjszabása az első 2400 méterért 1 K 60 fii., minden további 1200 méterért 30 fii. Ezeknél tehát a forgató kilincskereket szintén tíz. foggal láthatjuk el, az első számlálólapon az (1) 60, (1) 90, (2) 20 stb. számok, mindig 30 fillér hozzá­adásával egészen (4) 30-ig terjedőleg van­nak föltüntetve. A számlálólap csak a tize­dik részleges elforgásánál fejezi be teljes körülforgását és csak akkor jelez újra (4) 60-at. Minthogy a számlálólap ezen elfor­gásánál háromszor lépi túl a 100 fillért, fogazott tárcsáját három foggal kell ellát­nunk, hogy egy fordulata közben a koronák mutató lapját három számmal forgassa tovább.

Next

/
Thumbnails
Contents