41094. lajstromszámú szabadalom • Függélyesen álló gázfejlesztőkemence

Megjelent 190,S. évi február hó gQ-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI l B| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 41094. szám. II/©. OSZTÁLY­Függélyesen álló gázfejlesztő kemence. DESSAUER VERTIKAL-OFEN G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1906 november hó 9-ike. Függélyesen álló, lefelé bővülő és egy­szerre egészen megtöltött retortákban foga­natosított világító gáz fejlesztésnél sokkal fontosabb, mint a szokásos gázkemence­üzemnél, hogy a több retortával ellátott kemence összes retortáit egymás közt egy­formán, de minden egyes retorta magas­sága irányában alulról fölfelé egyenletesen csökkenő módon fűtsük. A találmány értelmében minden egyes retortát vagy két-két egymás mögött álló retortát külön fűthetünk és pedig lénye­gileg két szélességi oldalán külön, a ke­mencetér fenekén két-két egymás mellett álló retorta, vagy egy retorta és a ke­mencefal között vízszintes irányban belépő és a zeg-zugban fölemelkedő tűzáramok segítségével. A rajzon a találmány értelmében fölépí­tett retortakemence egy foganatositási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán füg­gélyes a 2. ábrán vízszintes metszetben. Az (a) generátor a kemence egyik hossz­oldalán ennek körülbelül közepén fekszik. Két oldalt ettől a (h) és (hl) regenerátor van beépítve. A derékszög alakú (i) kemencetér egy vagy két sorban több re­tortát (r) tartalmaz, melyek ismert módon fölfelé szűkülnek. A retortákat akképen fűtjük, hogy az (1) lángzó nyílásokon át, melyekhez az (n) elosztócsatornából erősen előmelegített levegőt vezetünk, minden egyes retorta két szélességi oldalát egy­egy először vízszintesen haladó tűzárám nyaldossa, mely azután a három vízszintes (p pl p2) nyelvet megkerülve, ismert mó­don zeg-zugban fölemelkedik éB így a re­tortát négy egymás fölött fekvő zónában egyenletesen csökkenő hőre hevíti. Az égési termékek a két (h és hl) regenerátorokba lépnek, hol melegüket a falakon keresztül a szekrényekben fölemelkedő szekundéi­égési levegőnek adják át. SZABADALMI IGÉNY. Függélyesen álló lefelé bővülő retortákkal és a kemence egyik hosszoldalán egy­más mellett elrendezett generátorral és regenerátorral vagy regenerátorokkal ellátott gázfejlesztő kemence, melynél minden egyes retortát vagy az egymás mögött álló retorták minden egyes cso­portját külön fűthetjük, jellemezve az által, hogy a retorták mindkét szélességi oldalán egy-egy, a kemencetér fenekén két-két egymás mellett álló retorta, vagy egy retorta és a kemencefal között vízszintes irányban belépő és zeg-zugban fölemelkedő tűzcsatorna van elrendezve. t2 rajzlap melléklettel.) WDIVÍNYTAMMAO NYOMDÁM EUBANMW

Next

/
Thumbnails
Contents