41087. lajstromszámú szabadalom • Szállítóberendezés

Megjelent 190Ö. évi február hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41087 szám. V/f. OSZTÁLY. Szállító berendezés. SÜESS ADOLF GYÁRTULAJDONOS WITKOWITZBAN. A bejelentés napja 1906 november hó 28 ika Jelen találmány szemcsés, lisztszerű, daraszerű, vagy darabos anyagok, mint liszt, gabona, cement, homok, kova, ér­cek, különböző nagyságú kövek, agyag1 , pala, szén, koksz stb. szállítására valóba­rendezésre vonatkozik. A szállító beren­dezés a találmány értelmében lényegében egymáshoz párhuzamosan elrendezett, egye­nes sávokból, csatornákból vagy tartányso­rokból képezett és a bevezetéstől a kibocsá­tásiig terjedő szállító elemekből áll, mé­lyek az egész szállító út egy részével egy­máshoz képest párhuzamosan eltolhatók, Vialamint billenthetők, vaigy forgathatók és a szállítandó anyagot fölváltva befo­gadják, előre tolják és kölcsönösen lead­ják úgy, hogy az anyag előrehaladva, a kibocsátáshoz kerül. -A szállító berendezés ezen alapgondolat értelmében a szállítandó anyag minőségé­hez, képest és a helyi viszonyoknak meg­felelően különböző módon vízszintesen, fer­dén vagy függélyesen foganatosítható. Vízszintes vagy gyöngén emelkedő szál­lításhoz sima fölfektetőfölületekkel bíró szállítóelemek elegendők, erősebben emel­kedő szállításnál az anyag visszacsúszásá­nak elkerülésére harántfalak rendeztetnek el és meredek vagy függélyes szállításnál tartánysorok alkalmaztatnak szállítóelemek gyanánt. A berendezés szállítóelemeinek száma a kiviteli alak szerint különböző. A szállító­elemek a szállítás irányában mindnyájan eltolhatók lehetnek, vagy pedig egyes ele­mek a szállítás irányát tekintve, nyugod­tan állhatnak és csak az anyagnak elto­lódó szállítőelémekre való átvezetését esz­közölhetik. A szállítandó anyagnak elemről elemre való átvezetése az elemeknek lengő bil­lentése által vagy (többé vagy kevésbbé vízszintes elrendezés mellett) egy közös tengely körül való forgatása által létesít­hető. A munkamenet folytonos vagy szakaszos lehet. Az első esetben a hosszmozgás és az átvezetés fázisai, különösen az elemek nagyméretű megtöltése mellett, nincsenek pontosan elválasztva, míg az utóbbi eset­ben, az elemek kölcsönös hosszirányú elál­lításának fázisától elválasztva, az átveze­tés billenő mozgás vagy forgás által tör­ténik. A rajzokon a találmány tárgyának kü­lönböző példaképeni kiviteli alakjai van­nak föltüntetve. Az

Next

/
Thumbnails
Contents