41048. lajstromszámú szabadalom • Irányzókészülék mindennemű lőfegyver számára

Megjeleni 1!H)8. évi február hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 41048. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Irányzókészülék mindennemű lőfegyver számára. LOVAG PAUMGAÍHTEN JENŐ CS. KIR. SZÁZADOS WIENBEN. A bejelentés napja 1907 április hó 5-ike. Az eddig használatos irányzókészülékek­nél a cső végén lévő célgömb (légy) egy, az irányzékon lévő, háromszögletes csú­csával lefelé irányított bevágás közepébe a nézőkébe irányíttatott be. Emellett a célgömböt nemcsak pontosan a nézőke kö­zepébe, hanem azt pontosan az irányzék fölső élének magasságába is kellett hozni, mert máskülönben a nem szándékolt cél­zási mód jött létre. A cél megfogása te­hát a lövő gyakorlottságára nagy igénye­ket támasztott és célzási hibák különösen a magasság irányában nehezen voltak el­kerülhetők. Jelen találmány e hiányokat kiküszöböli és lényege abban áll, hogy úgy a légynek, mint a nézőkének hegye fölfelé van irá­nyítva, mjimellett a nézőke oldalai a légy oldalaival közel párhuzamosan futnak, míg a nézőkét alkotó háromszögnek alapjához tetszés szerinti alakú széles kivágás csat­lakozik. A nézőke fölső határoló fölületén egy Mmetszés van elrendezve, hogy a légy­nek az irányzékél magasságába való pon­tos beállítása eszközölhető legyen. A né­zőke olyan nagyságú, hogy célzásnál a légy a nézőkét egy keskeny fénysávnak a nézőke két oldalán szabadon való hagyása mellett kitöltse. E találmánynak sokféle előnye van. A nézőke fölfelé irányított hegye és az ahhoz csatlakozó egészen kes­keny bevágás folytán a légy hegyének az irányzékéllel a magasságirányban való egé­szen pontos beállítása nagyon meg van könnyítve, mert a légynek a nézőke fölé | való legcsekélyebb kiemelkedése még gya­í korlatlan szem által is könnyen észre ve­' hető. Azáltal, hogy célzásnál a légy a né­| zőkét mindkét oldalról egy-egy keskeny rés kivételével teljesen kitölti, az oldalt csa­pott léggyel való nem szándékolt célzási mód majdnem ki van zárva, mert a legki­sebb eltérésnél a sáv az egyik oldalon el­tűnik, míg a másik oldalon lévő sáv föl­tűnően nagyobbodik. A légy hegye is kilép a fölső bevágásból és láthatatlanná lesz. A nézőke alakja és a majdnem zárt irány­zékél folytán a fegyvernek a célratartás közben való elforgatása csaknem teljesen ki van zárva, mert a fegyver elforgatása maga után vonja az irányzékélnek a meg­felelő oldalon való sülyedését, amit az aránylag hosszú és majdnem zárt irány­zékél következtében még a gyakorlatlan lövész is azonnal észre vesz. Azonkívül a légy Ss, mikor a fegyver csak a célratartás közben forgattatik el, azonnal kilép a né­zőkéből. Különösen hosszú távra való lö-

Next

/
Thumbnails
Contents