41042. lajstromszámú szabadalom • Újítás alakos köveken vasúti átjárókhoz

Megjelent 1908. évi február hó 14 én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 41042. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Újítás alakos köveken vasúti átjárókhoz. GROSS VICTOR GYÁROS SCHNEIDEMÜHLBEN. A bejelentés napja 1907 március hó 24-ike. Jelen találmány tárgya újítás vasúti út­átjáróknál használt alakos köveken, mely abban áll, hogy a kis kövezetkövek helyett mesterséges gránitból való nagy alakos kö­veket rakunk az utaktól átszelt vágányok közé. Ezen újfajta alakos köveknek olyan alakjuk van, hogy a vágányokon való át­hajtás közben a kocsi lehetőleg gyönge lökést szenved. Az összeköttetés az alakos kövek és a vasúti fölépítmény között olyan, hogy a sinek hosszanti kitérj eszkedés3 nincs meggátolva. Minthogy a mesterséges gránitból való alakos kövekből kis darabok le nem repedeznek, ily darabok a vágány nyomába be nem eshetnek és így ezen utób­binak porral való el tömőd ése is biztosan meggátolta tik. A mellékelt rajzon a találmánybeli ala­kos köveknek két kiviteli alakja van föl­tüntetve, és pedig az 1. ábia a mesterséges alakos kövekkel teljesen kirakott vágány keresztmetszete, a 2. ábra egy más fémpeckekkel ellátott kiviteli alak hosszmetszet^ a 3. ábra az utóbbi kiviteli alak fölülné­zete. Vasúti útátjáróknál eddig a vágányok között egyszerű kövezést alkalmaztak, mely mellett nagy közlekedéssel bíró utak­nál a vágány nyomának veszélyes eltömő­dése gyakran bekövetkezett, jelen talál­mány szerint viszont mesterséges gránit­ból való, lehetőleg nagy lapokat alkalma­zunk a sinek közének és közvetlen szom­szédságának kitöltésére. Ezen (a) mester­séges gránitlapokat jó kavicson a (b) ha­barcságyazatba helyezzük, és pedig úgy, hogy a (c) sinek mellett még egy kis hé­zag maradjon, a vasútikerék koszorúka­rimája számára pedig magán az (a) lapon az (e) kivágást alkalmazzuk. A középvo­nal felé gyöngén emelkedő, a sinek felé kissé sülyedő nagy lapok fölülete baráz­dálva, bordázva, hullámosítva vagy máské­pen alakítva lehet, hogy nehéz járművek áthaladásánál az igavonó állatnak kellő tá­masztékot nyújtsanak. A 2. és 3. ábra szerinti kiviteli alaknál helyenkint (d) peckek vannak a mestersé­ges gránitlapoknak a sinek mentén lévő faszegélyébe erősítve. Ezen (d) peckek az (a) alakos kövek és a (c) sinek közötti távolságot szabályozzák, amennyiben a sín gerincébe ütköznek, de a sinekkel össze­köttetésben nincsenek és ilyképen a sinek szabad tágulását nem gátolják. " Az újfajta alakos kövek nagyságát cél­szerűen úgy választjuk, hogy harántirány-

Next

/
Thumbnails
Contents