41020. lajstromszámú szabadalom • Dara- és dercetisztítógép egyenletes légelosztással

Megjelent 190S. évi február hó 13-án. MAGY. KIR. SZABADALMI mim HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 41020. szám. X/i. OSZTÁLY­Dara- és dercetisztítógép egyenletes légelosztással. SCHNEIDER, JAQUET & CIE G. M. B. H. GÉPGYÁRI CÉG STRASSBURG-KÖNIGSHOFENBEN. A bejelentés napja 1907 májas hó 39-ike. Jelen találmány dara- és dercetisztitógé­pek berendezésére vonatkozik, mely a lég­áramot oly módon vezeti, hogy a légáram az egész gépben egyenletes nyomással dol­gozik és a tisztítandó anyag kis könnyű részei nem kavar tatnak föl, hanem lera­katnak. Ezen föladatot egy légbevezető csatorn», és egy lerakótér segélyével old­juk meg, mely csatorna célja az, hogy az exhausztor által előállított légáramot föl­vegye és egyenletes nyomás mellett a tisz­títógép különlegesen kiképezett munkate­rein és kamráin át zárt folyamba vezesse át. A lerakótér a tisztítandó anyag köny­nyebb részeinek egyenletes lerakására és együttes elvezetésére szolgál. A bevezető­csatornában lévő légáram kibocsátónyílása mindenütt egyenlő széles lehet, vagy hátsó vége szélesebbre' készíthető, miáltal azon előnyt kapjuk, hogy a levegő a csatorna egész hosszában egyenletes nyomással áramlik ki, azon célból, hogy a gépen a tisztítómunka célszerű végzésére átáramol­jon. Egyidejűleg a kamra- és térelrende­zések különleges kiképezése folytán a ki­választott könnyű részek nem rakódhat­nak le. | A mellékelt rajzon a berendezés egy ki­viteli példája van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezés oldalnézete, rész­ben a 2. ábra A—B vonala szerinti met­szete; a 2. ábra az 1. ábra C—D vonala szerinti metszete. A gépben a légáram önmagában zárt és az (a) exhausztor által keringésben tarta­tik, mely exhausztort a (b) szíj tárcsa ; hajtja. A légáram az exhausztortól egy függélyes irányú aknán át a vízszintes (c) csatornába (2. ábra) kerül. Ezen csatorná­ból a légáram a rajzolt nyilak értelmé­j ben, a csatorna alsó (d) hos-sznyílásán át , a munka- és a szélkamrába jut, továbbá az exhausztorhoz visszakerül. Ezen út közben ; a nyomó- és szívólégáram mechanikusan mozgatott (e) szitákon hatol át, melyek a tisztítandó anyagot tartják. A légáram a könnyebb részeket magával viszi, hogy utóbbiak az (f) kamrákon és a (g) nyílá­sokon át a (h) osztályozótérbe kerüljenek. A légáramot, az (e) szitáktól az (f) kam­rákon át haladva, az utóbbiak keresztmet­szetcsökkenése fojtja. A légáram sebessé- • gének tehát ezen úton megnagyobbodnia

Next

/
Thumbnails
Contents