41001. lajstromszámú szabadalom • Kikapcsolókészülék vágányos mérlegek számára

Kikapcsolókészülék vágányos mérlegek számára. SCHNABL GUSZTÁV MÉRNÖK ATZGERSDORFBAN. A bejelentés napja 1906 augusztus hó 28-ika. Jelen találmány tárgya kikapcsolókészü­lék vágányos mérlegekhez, mely különösen vágánymeghosszabbítás nélküli vasúti kocsi mérlegeknél bír fontossággal. A találmány lényege abban áll, hogy egy csavarorsó vagy csavaranya forgatásával nemcsak a mérleghídat emeljük, vagy sülyesztjük, ha­nem egy a teherrel ellenkezőleg ható súlyt is eltolunk, hogy továbbá ezen emelkédés vagy sülyedés akkor történik, ha a csavar­orsó forgatását bizonyos ellentállás gátolja és hogy a súly eltolódása akkor áll elő, ha ezen ellentállás nő. A mellékelt rajzon: az 1. ábra a kikapcsolószerkezet oly kiviteli alakját ábrázolja részben metszett oldalné­zetben, melynél a súly egy különleges emeltyűn van elrendezve és a forgásba hozott csavarorsó tengelyirányban mozdul el, a 2. ábra a kikapcsolószerkezet oly kiviteli alakját ábrázolja részben metszett oldalné­zetben, melynél a súly magán a kikapcsoló emeltyűn nyugszik és a forgásba hozott csavaranya tengelyirányban mozdul el, a 3. ábra oly elrendezést tüntet föl részben metszett oldalnézetben, melynél a forgásba hozott anya a csavarorsót tengelyirányban eltolja, a 4. ábra oly elrendzést tüntet föl, oldal­nézetben. melynél a forgásba hozott orsó az anyát tengelyirányban eltolja, az 5. ábra a 2. ábra x—y metszete, vé­gül a 6. ábra a rövid fogasrúddal ellátott ki­kapcsolóemeltyűt oldalnézetben mutatja. A fogasrúd a kikapcsolóemeltyű mozgatásá­nál a fogazott íven legördül. A (11) emeltyű (1. ábra) a vágánymeg­szakítás nélküli vasútkocsimérleg átviteli emeltyűje, melynek (12) középtengelyén ismert módon a hidat alátámasztó két há­romszögemeltyű lóg, hátsó (14) tengelye pedig a (2) kikapcsolóemeltyűvel csuklósan összekötött (15) szupportban nyugszik. A mérleghídra a (16) laposvassínek vannak erősítve, melyek a mérleghíd emelésénél a kocsikerék (17) nyomkarimáját alátámasztják és a kocsit a vágányról leemelik. A rajz a mérleget nyugalmi helyzetében ábrázolja. A (18) kézikereket hordó (5) csavarorsó a kerületén (20) fogaskerékké kiképezett és alul és fölül golyós csapágyakban nyugvó csavar­anyában forog. Az (5) csavarorsó alsó (21) csapja, a (23) vezetékben elmozgatható és a (24) támasztórúd közvetítésével a mérleg (2) kikapcsolóemeltyűjével csuklósan össze­kötött (22) csúszó pofában van ágyazva. SZABADALMI LEÍRÁS 41001. szóm. VII/f. OSZTÁLY. SZABADALMI HIVATAL. Megjelent 1908. évi február MAGY. ^í^ KIR.

Next

/
Thumbnails
Contents