40976. lajstromszámú szabadalom • Ásó

__ Megjelent 1908. évi február hó 10-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40976. szám. X/a. OSZTÁLY. Ásó. ECKARDT & C° G. M. B. H. CÉG HERDECKÉBEN. A bejelentés napja 1007 májas hó 29-ike. Jelen találmány tárgya oly ásó, melynek fogantyúja hátul az ásó nyelére merőlege­sen van ráhelyezve. Ezen elrendezés következtében a fogantyú helyzete a természetes kézállásnak felel meg úgy, hogy az ásásnál a csukló- és kar­izmok egyformán vannak igénybe véve. Ez okból ez ásóval az ásás könnyebb és a gyepnek vagy hasonlónak oldalt való elkü­lönítése is kényelmesebben történik. Mivel az eddigi ásóknál a fogantyú a nyél fölső részére ferdén van ráhelyezve, a jobb kéz a fogantyút csak alulról foghatja meg, ami­által az természetellenes, kissé jobbra for­dult helyzetbe jut és így a karizmok már az ásó tartásánál kifáradnak. E hátrány az ásásnál természetesen még jobban érez­hető. A csatolt rajz ábrája a találmány tárgyát képező ásó oldalnézete. Az ásó (a) nyelére a hátrafelé merőlege­sen álló (b) fogantyú van ráhelyezve. A (b) fogantyú az ásó nyelén a munkás magas­ságának megfelelően beállítható és egy hü­velyt képez, amelynek fölületén az ujjak számára mélyedések vannak alkalmazva. A hüvelyt az egyik végével az ásónyélt körülfogó (c) csap tartja, melynek másik végére alkalmazott (d) csavaranyával a hü­velynek félköralakú végét az ásó nyelére a (c) csappal együtt rászorítjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Ásó, jellemezve egy az ásó nyelére bátrafelé merőlegesen kiálló fogantyú által. 2. Az 1. alatt védett ásó egy foganatosí­tási alakja, jellemezve azáltal, hogy a fogantyú állítható. 3. A 2. alatt védett ásó egy más fogana­tosítási alakja, jellemezve egy hüvely­alakú fogantyú által, amely az ásó nye­lét egyik végével körülfogó csapra van ráhúzva és melyet helyzetében a csap másik végére alkalmazott csavaranya biztosít, melynek meghúzásával egyút­tal a csap és az ásónyél szilárdan meg­fekszik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAC RÉeZvénvTAmMÁO NYOMDÁJA 1U0AFG8TCN

Next

/
Thumbnails
Contents