40943. lajstromszámú szabadalom • Újítás gáz- és légkeverék előállítására szolgáló keverőkészülékeken

Megjelent 1908. évi február hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40943. szám. H/e. OSZTÁLY. Újítás gáz- és légkeverék előállítására szolgáló keverfíkészülékeken. AKTIENGESELLSCHAFT FÜR SELASBELEUCHTUNG CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1906 október hó 3-ika. A találmány tárgya újítás gáz- éa lég­keveréknek világító célokra való előállítá­tására szolgáló készülékeken, melyeknél az alacsonynyomású keveréket egy a gázhasz­nálat szerint szabályozott mentőkészülék nagyobb nyomással szállítja bele a csőve­zetékbe. Jelen találmánynál az a fontos hogy a gáz és levegő bevezetésére szolgáló nyílások kétféle szempontból úgy szabály oz­tassanak, hogy egyrészt a gázhozzávezetés és a keverék szívóvezetéke között, másrészt a léghozzávezetés és a szívóvezeték között ál­landó nagyságú nyomáskülömbség tartassék fenn. Továbbá az fontos, hogy a szabályozó készülék a gáz-légkeveréknek a fogyasztási csővezetékből való elhasználásához képest állíttassék be. Az új készülék az üzem egyszerű szabályozásának lehetősége mel­lett, a gáz-légkeverék elhasznált mennyisé­gének erős változása dacára is, mindenkor állandó keverődési arányt biztosít a gáz és levegő között. Ezen célból mindenekelőtt a szállított mennyiségek növekedésének ós csökkenésének megfelelően növelteinek, ill. csökkentetnek a gáz és levegő bebocsátá­sára szolgáló nyílások egy szabályozó szer­kezet segélyével. Ezáltal állandó magassá­gon tartatik a nyomás a szívótérbeu és a szívási nyomáskülönbségnek a bebocsátó nyílásokra való egyenlőtlen hatása elkerül­tetik. Igaz, hogy ily módon állandó szívási különbségnek a szívótérben való f ön tartása csak annak bizonyos határokon belül tör­ténő ingadozása mellett lehetséges. Ezen említett nyomásváltozások a szabályozó ké­szülék hibaforrásai által okoztatnak, így pl. úszóharangoknál a merülési mélység válto­zása, hártyaszabályozóknál a hártyában föl­lépő feszültségkülönbségek stb. által okoz­tatnak. Azt tapasztaltuk továbbá, hogy ha a szívási nyomás a szívótérben teljesen ál­landó marad is, azaz, ha a beömlési nyílá­sok keresztmetszete a föntemlített módon, pontosan a fogyasztásnak megfelelően ál­líttatik is be, hogy még akkor is változik a gáz- és légkeverék összetétele változó fo­gyasztásnál. Ennek oka, úgy látszik, abban áll, hogy a különböző fajsúlyú gázok ellen­állási tényezője a különböző nagyságó nyí­lások növelésénél és csökkentésénél nem változik arányosan. Minél kisebbé válik te­hát a beömlési keresztmetszet, annál hama­rább és annál jelentékenyebben válik el az ellenállási tényező változását jelképező görbe vonal az arányosságot jelentő egye­nestől. Az elkerülendő keverékváltozások,

Next

/
Thumbnails
Contents