40914. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fa és más hasonló anyagok lepárlási terményeiben lévő különböző vegyületek szétválasztására

Megjelent 1908. évi január lió 29-én. MAGY. ffa KIR. SZABADALMI VBh HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40914. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés fa és más hasonló anyagok lepárlási terményeiben lévő különböző vegyületek szétválasztására. STROBACH RUDOLPH MÉRNÖK DARMANESCIBEN. A bejelentés napja 1907 janius hó 22-ike. Találmányom tárgya eljárás és berende- | zés a fa és más hasonló anyagok lepárlási terményeiben levő különböző anyagok elvá­lasztására. Eddig ugyanis fának a különböző elpár­lási termények leválasztása céljából történő lepárlásánál akként jártak el, hogy a retor­tákból, szénégető kemencékből vagy más lepárló készülékekből jövő gázokat és gőzö­ket lehűtés által lecsapható és le nem csap­ható alkotórészekre választották szét. A fa­ecetet tartalmazó cseppfolyós csapadékot kádakban összegyűjtötték, ezekben a kát­rányt leülepedni engedték és azután a csa­padékot két vagy négy retortás készülékek­ben ismét elpárologtatjuk. A keletkezett, gőzöket mésztejen vezetjük át, mely az ecetsavat visszatartja, míg a mésztejben le nem kötött gázokat a faszesz leválasztása céljából egy hűtőbe vezetjük, hol azokat kondenzáljuk. Ily módon 10—18° Bé. sűrű­ségű faecetmész oldatot és mintegy 10%-os faszesz vizet kapunk. A jelzett oldatot be­sűrítő edényekben koncentráljuk, míg a fa­szesz vizet oszlopos készülékben rektifi­káljuk 80—90%-os nyers faszesz előállítása céljából. A fa lepárlási terményeiből az egyes kü­lönböző vegyületeket eljárásom szerint akként választjuk le, hogy a retortából, szénégető kemencéből, vagy más lepárló készülékből jövő lepárlási terményeket először is egy kátrány leválasztón vezetjük át, azután pedig minden lecsapódás, tehát hűtés elkerülése mellett mésztejen vezetjük át, melyet a meleg gázok és a reakciónál szabaddá váló hő mintegy 100—120°-ra fölhevítenek. A mésztejet elhagyó gázokból és gőzökből először deflegmátorokban a víz nagyobb részét leválasztjuk és azután faszesz előállítása céljából lecsapjuk. Az ekként foganatosított eljárás az eddig használt eljárásoknál sok tekintetben elő­nyösebb. így első sorban a faecetmész és a faszesz termelési hányada nő, a lehűtés és lecsapás elmaradása következtében a gőzök­nek újból való fölhevítése fölöslegessé válik és sok tüzelőanyagot takarítunk meg, neve­zetesen az erre a célra eddig szükséges volt tüzelőanyagnak mintegy 1 /8 -részét, miért is a kazántelep is kisebb lehet, mint eddig. Minthogy a retortát elhagyó lepárlási ter­mények hűtésére eddig szükséges volt hűtő­berendezés elmarad, a föntartási és befek­tetési költségek is lényegesen csökkennek és az eddig alkalmazott két, illetve négy

Next

/
Thumbnails
Contents