40910. lajstromszámú szabadalom • Gép vonalaknak, vagy mintáknak pamutszövetek selymesítésére szolgáló hengerekbe való besajtolására

Megjelent 1908. évi január lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40910. szám. XIV/© OSZTÁLY. Gép vonalaknak vagy mintáknak pamutszövetek selymesítésére szolgáló hengerekbe való besajtolására. LAING RÓBERT VÉSNÖK RADCLIFFEBAN. A bejelentés napja 1907 junius hó 28-ika. Jelen találmány tárgya oly készülék, mely vonalaknak vagy mintáknak henge­rekbe való besajtolására szolgál oly cél­ból, hogy ezek segélyével pamutszövetek­nek, az ú. n. Schreiner-féle eljárás szerint fényt vagy selyemszerű külsőt kölcsönöz­hessünk. Ilyfajta gépeknél ezideig csak recézőva­sat használtak és az illető vonalak vagy minták fokozatosan sajtoltattak a henge­rekbe tígy, hogy a kivánt mélységet vagy a besajtolt minták pontos alakját nem le­hetett a recézővassal való egyszeri meg­munkálás által előállítani, hanem az esz­közt többször kellett ugyanazon vonalon végigvezetni, miáltal a munkafolyamat rendkívül lassúvá és költségessé vált. Jelen találmány célja lehetővé tenni több ily recézővas egyidejű alkalmazását és a szükséges vonalaknak1 vagy minták­nak lényegesen kevesebb, például félannyi idő alatt való besajtolását, mint amennyi arra eddig szükséges volt, miáltal lénye­ges munkamegtakarítás és a nyomóhenge­rek előállítási költségének jelentékeny csökkentése éretik el. Mellékelt rajzban az: 1. ábra homloknézete, a 2. ábra alaprajza, a 3. ábra pedig elölnézete a találmány sze­rint előállított recézőfejnek egy oly gép­nél, amiely vonalak vagy mintáknak hen­gerekbe való sajtolására szolgál. 4. ábra függélyes metszetben és az 5. ábra részleges keresztmetszetben na­gyított léptékben mutatj Bl Hr recézőkerék ágyazását. Hogy a találmány szerint több (a) re­cézőkeréknek egy közös (b) fejen való al­kalmazását lehetővé tegyük, a (c) szer­számtartót és (d) nyomóemeltyűt minden egyes recézőkerék számára egymástól el­választva s oly módon képezzük ki, hogy azok egymástól függetlenül működhetnek. E célból az (f) állványba helyezett (e) tengelyen (g) keret van forgathatóan ágyazva, mely keret a (b) recézőfejne rá­fekszik és arról leemelhető. A (g) keret szabad végén (h) függélyes perselyek van­nak elrendezve és pedig annyi, ahány re­cézőkereket alkalmazunk, tehát a jelen példaképeni kiviteli alaknál hároml Ezen (h) perzselyek mindegyike egy-egy (c) tar­tót vesz körül, mely alsó végén (i) vállal,

Next

/
Thumbnails
Contents