40909. lajstromszámú szabadalom • Állvány szivattyúk, ejektorok vagy hasonlók számára

Megjelent 1908.. évi január hó 29-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40909. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Állvány szivattyúk, ejektorok vagy hasonlók számára. G. DIKKERS & C° CÉG HENGELOBAN. A bejelentés napja 1907 junius hó 13-ika. A gőzkazánok számára alkalmazott víz­bevezető készülékek, pl. szivattyúk, vagy injektorok rendesen a kazánházak sarkai­ban vannak elhelyezve, ahol nincsenek út­ban. Ha ezen készülékeken javítások válnak szükségessé, úgy, mivel a készülékeknek a csővezetékekről való lecsavarása igen kö­rülményes és hosszabb üzemzavarokkal van összekötve, a javításokat a. sötét sarkokban kell végrehajtani. Ezen hátrány elkerülése végett a jelen találmány szerint a szivattyúknak, ejekto­roknak vagy hasonlóknak összes karimái vagy csőkapcsolási helyei egyetlen helyt­álló állványon vannak elrendezve. Ezen, a csővezetékekkel állandóan összeköttetésben maradó állványhoz a szivattyúnak, ejektornak vagy más hasonló, mozgatható vagy gyakori javításnak, illetve kicserélésnek alávetendő részeket tartalmazó más készülékeknek azon részei vannak megerősítve ós pedig ismert könnyen oldható kapcsolások segélyével, mely részek az említett mozgó vagy kicse­rélendő alkatrészeket tartalmazzák. Hogy az említett részeknek, pl. a szivattyú hengeré­nek az állványhoz való könnyű kapcsolását lehetővé tegyük, az állványban átvezető csatornák vannak alkalmazva, melyek az állványon alkalmazott csőcsatlakozásoktól azon lecsiszolt vagy tömített csatlakozási fölületekhez vezetnek, amelyekhez az illető leszerelhető részek, pl. a szivattyúhenger gőz-, illetve vízmentesen fölerősítendők. Az átvezető csatornáknak az állványon alkal­mazott torkolataival szemben az állványhoz kapcsolt részeken szintén átvezető csatornák vannak alkalmazva, melyek a gőzt vagy a vizet a kapcsolási helytől tovább-, illetve a kapcsolási helyhez visszaállítják. A mellékelt rajzban a találmány tárgya két példa gyanánt egy szivattyún és egy ejektoron van föltüntetve. 1. ábra egy gőzszivattyú oldalnézete a szivattyúhenger metszetével; 2. ábra az állvány elölnézete az 1. ábra jobb oldaláról nézve, levett szivattyúhen­gerrel ; 3. ábra az állvány elölnézete az 1. ábra bal oldaláról nézve, leszerelt gőzhengerrel; 4. és 5. ábra egy ejektor két egymásra merőleges függélyes metszete. Az (1) állványon (1., 2. és 3. ábra) ismert módon az egyik oldalon a (2) gőzhenger, ezzel szemben a másik oldalon a (3) szi­vattyúhenger van elrendezve. Ezen két hen­ger az (1) állvánnyal úgy köttetik össze,

Next

/
Thumbnails
Contents