40895. lajstromszámú szabadalom • Golyós forgó gáz- és elektromos lámpákhoz

Megjelent 19Q8. é vi január hó 27-én . MAGY. KIR. SZABADALMI WSm HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40895. szám. II/d. OSZTÁLY. Golyóforgó gáz- és elektromos lámpákhoz. MATTHERN EDE FIA CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1907 április hó 15-ike. Találmányunk tárgya háromrészü golyó­forgó gáz- és elektromos lámpákhoz, mely arra szolgál, hogy a vezetékekhez kapcsolt függőlámpák, csillárok stb. forgathatóan és lengethetően legyenek fölfüggesztve. Az eddig használt golyóforgók fölső része a vezetékkel mereven volt összekötve, ezért könnyen megtörtent, hogy hosszabb hasz­nálat után a lámpa a golyóforgóból kicsa­varodott, mi gázömlésre, sőt néha a lámpa leesésére is okot adott. A találmány tárgyát képező golyóforgó­nál ezt a hátrányt oly módon kerültük el, hogy a golyóforgót három részből alkotjuk, a gázvezetékkel mereven kapcsolt, gömböv alakú részben végződő csőből, az ugyan­csak gömböv .'tlakú részben végződő lámpa­csőből és a két gömböv alakú csővéget magába záró tokból, mely utóbbi két egy­mással összecsavart részből áll és belső fölületén megfelelő, a gömböv alakú részek­kel együttműködő gömbfölületeket alkot. A két csövet gömböveikkel a közöttük alkal­mazott tekercsrúgó szorítja a tok gömb­fölületeire, mely rúgó megfelelő alátét gyűrű vagy lemez útján fekszik a csővé­gekre. A csatolt rajz 1. ábráján eme gilyóforgó nézete, 2. ábráján függélyes metszete látható. A gázvezetékhez csavarolt (a) cső alsó végén egy fölső oldalán gömböv alakú (b) karima van kiképezve, melyre a tok (c) fölső részének gömbfolület alakú belső fölülete fekszik. Az (a) cső a tok oly tágas nyílá­sán megy át, hogy a (c) tokrész az (a) cső­höz viszonyítva bizonyos határokon belül elfordulhasson. Hasonló módon van a lámpa­csőhöz kapcsolandó (d) csőcsonk is egy (e) karimával ellátva, mely a tok alsó (f) részé­vel működik együtt. A két (a) és (d) cső­csonk között a (g) tekercsrúgó van bekap­csolva, mely a (h) alátétgyűrűk közvetíté­sével fekszik az (a) és (d) csőcsonkok (b e) karimáira, úgy hogy eme karimákat szoro­san a tok megfelelő fölületeire nyomja és így könnyen mozgó, gázzáróan tömített kapcsolatot létesít. A leírt golyóforgó az eddigieknél jóval nagyobb kilengéseket tesz lehetővé és a lámpa kicsavarodását is meggátolja. SZABADALMI IGÉNY. Golyóforgó, azáltal jellemezve, hogy úgy a gázvezetékkel, vagy az elektromos ve­zeték védésére szolgáló csővel, mint a lámpacsővel kapcsolt csőcsonkon egy­egy gömböv alakú karima van kiké­pezve, melyek gömböv alakú fölületeik-

Next

/
Thumbnails
Contents