40852. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csuklópántok és a hozzátartozó csuklócsapok közötti összekötés előállítására

Megjelent 19Q8. évi január hó 25-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI iSM HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40852. szám. VÍII/d. OSZTÁLY. Eljárás a csuklópántok és a hozzátartozó csuklócsapok közötti összekötés előállítására. SPALEK JÁNOS MÉRNÖK STEINBEN. A bejelentés napja 1907 február hó 23-ika. A csuklópántoknak a csuklócsapokon való megerősítésére eddigelé ismeretessé lett el­járások egyike sem vált be, mert az ezen eljárások szerint előállított összekötések, nem feleltek meg azon föltételeknek, melyek sze­rint, a csuklópántnak nem szabad deformá­lódnia és hogy a csapnak a hüvelyben sem a csaptengely irányában, sem pedig a kerü­let irányában ható erők folytán nem szabad meglazulnia vagy elmozognia. Ennek oka abban keresendő, hogy eddigelé a csukló­pánt vagy a csap haránthornyaiba sajtolta­tott, tehát deformáltatott, vagy pedig bor­dákkal vagy toldatokkal láttatott el, melyek ugyan a csap haránthornyaiba kapaszkod­nak, azonban a pántot is merevítették, mi­által a pánt nehezen volt összegöngyölíthető és a csapot nem zárta körül kellő erővel úgy, hogy a csap a csuklópántban megla­zult és elforgott. Megkísérelték már a csa­pon hosszhornyokat is alkalmazni, melyekbe a csuklópánt bordái kapaszkodtak, azonban ezek sem akadályozták meg a csapnak a csuklópántban való tengelyirányú mozgását A találmány tárgyát képező eljárás nem bír ezen hátrányokkal, mert a találmány értelmében a csuklópánt oly toldatokkal bír, melyek nem képeznek merevítéseket, hanem a pánt síkjában fekszenek és az össze­göngyölítésnél a csap megfelelő széles ha­ránthornyaiba kapaszkodnak úgy, hogy a pánt ezen toldatokon túl göngyölíttetik a csap köré és nem deformálódik, valamint nem merevíttetik, mimellett még a csapon alkalmazott hosszrovátkák a csap és a csuklópánt jó összekötését elősegítik. A találmány értelmében a csapnak csukló­pánt által körülzárandó sima és hengeres része (1) hosszhornyokkal vagy hosszrovát­kákkal és egy vagy több (2) haránthorony­nyal' van ellátva, mint ezt a rajz 1. ábrája mutatja. A (3) csuklópánt négyszögletes alakkal bír és mint azt a 2. ábra mutatja, a csap haránthornyainak megfelelő (4) tol­datokkal van ellátva. A (5) pántnak a csappal való összekötés céljából kezdeti görbületet adunk és az (5) csapot, mint ezt a 3. ábra mutatja, oly módon helyezzük be, hogy a (4) toldatok a (2) hornyokba kapaszkodnak. Ezután az egészet egy megfelelő odorba helyezzük, mire a hüvelyt az (5) csap körül és a (4) tolda­tokra összegöngyölítjük és sajtoljuk. A (2) hornyokba kapaszkodó (4) toldatok és a hü­vely belső oldalán a hüvely anyagaiba ha­toló rovátkák a csapnak a csuklópánthoz

Next

/
Thumbnails
Contents