40842. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szerszámok forgódugattyús gőzgépek köralakú gázcsatornáinak előállítására

Megjelent 1908. évi január hó 30-án. MAGY. KIR. SZABADALMI fpjff i HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40842. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Eljárás és szerszámok forgó-dugattyús gőzgépek köralakú gó'zcsatornáiuak előállítására. KÜCHENMEISTER CHARLES WILHELM KERESKEDŐ SCHLACHTEN­SEEBEN ÉS THOMANN PAUL MÉRNÖK S/M HALLÉBAN. A bejelentés napja 1906 augusztus hó 16-ika. Jelen találmány tárgya eljárás és szer­szám forgó dugattyús gőzgépek köralakú gőzcsatornáinak előállítására. A mellékelt rajzon az 1. ábra egy két félrészből álló munka­darab keresztmetszetét, a 2. ábra ezen munkadarab egyik felének belsejét nézetben, a 3. ábra a 4. ábra a—b vonala szerinti metszetét, a 4. ábra a munkadarab egyik felének belső nézetét és az esztergakés helyze­tét, az 5. ábra az esztergakés oldalnézetét, & 6. ábra az eszterga fejét fölülnézetben, a 7. ábra végül a két egymásra csiszolt vonalzlót ábrázolja. Azt akarjuk elérni, hogy két teljesen összeillő géprészbe két oly félcsatornát vághassunk, amelyek a géprészek egy­másra való csavarása után egész pontos körkeresztmetszetű csatornát adnak. A találmány tárgyát képező eljárás sze­rint az (lés2) félhengerek érintkezési fö­lületeinek pontos leesztergálása és az egyik félhengernek az esztergapadon való befo­gása után az előzőleg durván megmunkált (3) csatornát körben mozgatott eszterga­késsel pontosan kiesztergályozzuk. Ügyel­nünk kell arra, hogy a félhengert épen a közepén fogjuk be. A csatorna durva kí­esztergályozása után az esztergakés he­lyére az 5. ábrán föltüntetett szerszámot erősítjük, még pedig úgy, hogy a (14) kés éle és a f élhenger (5) középpontja egyenlő magasságban legyenek. Ennek a szerszámnak szerkezete és el­elrendezése a következő: A befogandó (6) kar vagy tartó elől a (7) tokot és a (10) orsó (8) és (9) csap­jait, a (10) orsó pedig a (11) kézikereket és (12) csavart hordja. A (12) csavarme­netei a (14) esztergakést tartó (13) kúp fogaiba kapcsolódnak. A (13) kúp egy tol­dat segélyével (15)-nél a (7) toknak egy fölületén van ágyazva és azonkívül a (17) kúppal a tokba beillesztve. A (17) kúp a (18) anyákkal oly módon van a (7) tokba erősítve, hogy a (11) kézikerék elforga­tásánál a (13) kúp és vele a (14) kés is elmozdulhat. Ezen elmozdulásnál a kés kört ír le, melynek sugara a kúp közepétől a kés éléig terjed sa (19) hosszal egyenlő. A (19) hosszt a (3) félcsatornák átmérői

Next

/
Thumbnails
Contents